Prospectus

nl en

BA final paper

Course
2018-2019

Toelatingseisen

Afgerond 2e jaar en alle Koreastudies vakken van het eerste semester BA3 gehaald. Het eindwerkstuk is gekoppeld aan het BA3 Thesis Seminar.

Beschrijving

De BA-opleiding Koreastudies wordt afgerond met een BA-eindwerkstuk. In dit werkstuk doet de student schriftelijk verslag van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp dat hij/zij heeft uitgevoerd onder begeleiding van een docent van de opleiding.

Een eindwerkstuk formuleert een theoretisch onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag die vertrekt van een inzicht in de wetenschappelijke literatuur. Niet het verzamelen van data, opsommen van feiten of reproduceren van informatie, maar het schrijven van een kritisch beargumenteerd betoog is de essentie van een eindwerkstuk. De kwaliteit van een wetenschappelijk betoog berust op gepast theoretisch kader en een adequate onderzoeksmethode. Gebruikmakend van een gepaste methodologie werk je op logische en inzichtelijke wijze een case study of een bepaald inzicht uit op basis van primair en secundair materiaal vanuit een helder gedefinieerd theoretisch kader.

Vertrekkend vanuit een wetenschappelijke benadering (theorie), vertrouwd met de staat van het onderzoek, gebaseerd op een gepaste onderzoeksmethode en een analyse van relevant bronnenmateriaal beantwoord je een zelfgeformuleerde onderzoekvraag en formuleer je een heldere conclusie. Bij het schrijven van een eindwerkstuk besteed je aandacht aan gepast wetenschappelijk taalgebruik en volg je de conventies die horen bij academisch schrijven (i.e. voetnoten, referenties e.d.).

Het eindwerkstuk heeft een omvang van 10.000 woorden (inclusief voetnoten, bibliografie en bijlagen). In het eindwerkstuk dient een redelijke hoeveelheid Koreaanstalig primair/secundair bronnenmateriaal (10%) te zijn verwerkt. Een strakke tijdsplanning is essentieel. Inlevertermijnen dienen gerespecteerd te worden.

Leerdoelen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Toetsing en Weging

Het BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

  • de adequate verwerking van secundaire literatuur (deels Koreaanstalige literatuur);

  • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (deels Koreaanstalig materiaal);

  • taalgebruik, opbouw en vormgeving.

Een complete versie van het eindwerkstuk dient uiterlijk 25 april 2019 ingeleverd te zijn. De eindversie moet uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s)

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.

Koppeling aan een BA3 thesis seminar

Het BA-eindwerkstuk wordt geschreven in het kader van een BA3 Thesis Seminar en sluit nauw aan op het Thesis Reading and Research Seminar in het eerste semester. Tijdens het Thesis Seminar wordt begeleiding van het schrijven van een BA-werkstuk gecombineerd wordt met analyse van terzake doend Koreaanstalig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op de hoofdstukken van het eindwerkstuk.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES:
Inleveren complete (klad-)versie van de scriptie: 25 april 2019
Inleveren eindversie scriptie: 1 juni 2019

● De verdeling van BA-eindwerkstuk begeleiders vindt plaats binnen het Thesis Reading and Research Seminar. Studenten die hun BA scriptie in het tweede semester wensen te voltooien, behoren vóór 1 oktober 2018 dit kenbaar te maken bij hun Thesis Reading and Research Seminar docent. ● Alle BA-scripties die in het huidige academische jaar (voor 31 augustus 2019) beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2019 ingeleverd zijn. Wij werken met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van de BA-scriptie. De eerste deadline voor het inleveren valt op 25 april 2019. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2019. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de deadline een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben. ● Definitieve versies behoren te worden ingeleverd via de gemeenschappelijke Blackboard-site (dus niet bij de begeleider) die met dit oogmerk is opgezet en voor alle begeleiders toegankelijk zal zijn. De scripties worden daarbij automatisch gecontroleerd door Turnitin, de opvolger van SafeAssign. De definitieve deadline is 1 juni 2019 23:59 uur. LET OP: sinds het academisch jaar 2017-2018 is de verplichting om hardcopy exemplaren van de scriptie in te leveren bij de begeleider vervallen. ● Alle definitieve versies die voor 1 juni zijn ingeleverd zullen door de hoofdbegeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden. Studenten mogen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juli inleveren voordat de scriptie cijfer is ingevoerd. ● Studenten die er niet in slagen voor 10 december 2019 hun scriptie in te leveren, dienen opnieuw een scriptie te schrijven, in principe bij een andere begeleider. Omdat scriptiebegeleiding in een groepsverband plaats vindt, betekent dit in feite dat de student de niet-taal component van de Afstudeerseminar opnieuw dient te volgen. ● Het werk van studenten die om wat voor reden dan ook te laat zijn, wordt pas beoordeeld binnen zes weken na aanvang van het daaropvolgende academische jaar.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Koreaanstalig materiaal

Het gebruik van een aantoonbare mate van Koreaanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Contact

Begeleidende docent(e).