Prospectus

nl en

Criminology for Legal Scholars

Course
2018-2019

Toegangseisen

Ba 1 Inleiding Strafrecht of voorheen: Ba1 Straf- en Strafprocesrecht.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding tot de Criminologie: de wetenschap die de omvang, aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat, bijvoorbeeld door preventie en bestraffing. Criminologisch inzicht verschaft juristen een brede kijk op criminaliteit en regelovertreding en hoe daar vanuit verschillende perspectieven naar gekeken kan worden. Een dergelijk inzicht is met name van belang voor juristen met een beoogde specialisatie in strafrecht of in het jeugdrecht. Op een toegankelijke manier wordt ingegaan op vragen als: wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kunt u crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken en op welke manier is de aard en omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke vormen van criminaliteit aan de orde, zoals geweld en overlast. Ook wordt ingegaan op wetgeving en beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen, waarbij de nadruk zal liggen op de rol van de politie, het OM en de rechterlijke macht. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Alle opdrachten tezamen worden ingeleverd als portfolio.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • u kunt de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie uitleggen;

 • u kunt onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie

 • u kunt basale methodologische noties van criminologisch onderzoek uitleggen en op grond daarvan bestaand onderzoek kritisch beoordelen;

 • u kunt informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard, omvang en aanpak van criminaliteit en deze verbinden met de centrale theoretische noties in de criminologie.

Rooster

1 keer in de week HC, 1 keer in de week WG. In de eerste week van het vak zullen er twee hoorcolleges plaatsvinden. De verplichte werkgroepen beginnen vanaf week 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

Namen docenten: Prof. dr. P. Nieuwbeerta en staf van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie - Vereiste voorbereiding door studenten: verplichte stof lezen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: A.M.H. van der Hoeven LLM MSc Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstandig werken aan opdrachten voorafgaand aan de werkgroep

 • Aanwezigheid in de werkgroep is verplicht.

 • Tijdens de looptijd van het vak is er een wekelijks inloopspreekuur waar studenten terecht kunnen met vragen. Aanmelden is hiervoor noodzakelijk, minstens 24 uur van tevoren via keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

 • NB: dit vak heeft de status van praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk eindtentamen (70% van het eindcijfer)

 • Een individueel portfolio met werkgroepopdrachten (30% van het eindcijfer)

 • Beide onderdelen (zowel de wekelijkse opdrachten als het tentamen) moeten met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgerond om het vak te kunnen halen.

 • Er bestaat één herkansingsmogelijkheid voor het tentamen. Bij het behalen van een onvoldoende voor het geheel van de opdrachten zal eveneens één herkansingsmogelijkheid worden geboden.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

 • Bij een klein aantal aanmeldingen voor het hertentamen bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Alle voorgeschreven literatuur inclusief de stof (inclusief beeld en audio-materiaal) zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Boone, M. en Brants, C., Criminologie en Strafrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (laatste druk).

 • Dijk, J.J.M. van, Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. Actuele criminologie, Den Haag: Sdu Uitgevers (laatste druk).

 • Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Werkboek

 • Wordt gepubliceerd op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: strafrecht en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO