Prospectus

nl en

Corporate Structures and Legal Entities for the Civil Law Notary

Course
2018-2019

Toegangseisen

Ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier en voor het vak Onderneming en Recht ten minste een vier.

Beschrijving

Aan de hand van de wet, literatuur en jurisprudentie wordt de organisatie en doelstelling behandeld van de kapitaalvennootschappen (NV en BV) en een aantal andere rechtspersonen (stichting, vereniging, coöperatie), alsmede van de verschillende soorten personenvennootschappen. Hierbij wordt ook ingegaan op wijzigingen van de organisatie zoals statutenwijziging, omzetting, fusie en ontbinding en de rol van de notaris hierbij. Tevens gaat aandacht uit naar eventueel voorgestelde wetswijzigingen en naar het Europese recht, dat ten grondslag ligt aan een aantal nieuwe rechtsvormen en ook anderszins zijn invloed uitoefent.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht, dat wil zeggen het gedeelte van het recht dat zich bezighoudt met kapitaalvennootschappen (NV en BV), de stichting, de vereniging en de coöperatie, alsmede de verschillende soorten personenvennootschappen.

Leerdoelen:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het (vennootschaps- en rechtspersonen)recht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht in ruime zin.
2. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen.
3. U kunt rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.
4. U kunt met het oog op de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris de behandelde leerstukken met elkaar in verband brengen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur per week: 2 maal per week gedurende 14 weken (met uitzondering van 4 werkcolleges).

 • Namen docenten: Prof. Mr. D.F.M.M. Zaman, mr. V.A.E.M. Meijers, mr. T.H. Sikkema.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur per week: 1 maal gedurende 4 weken (totaal 4); ook de hoorcolleges hebben veelal een interactief karakter.

 • Namen docenten: zie hoorcolleges

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in het werkboek is opgenomen.

Andere onderwijsvorm(en)
Omschrijving: (Gestructureerde) zelfstudie.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, een werkboek of syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • C.A. Schwartz & D.F.M.M. Zaman (red.), Handboek Stichting en Vereniging - Studenteneditie, Zutphen: Uitgeverij Parijs, laatste druk

 • P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk

 • Model-aktenbundel te bestellen via readeronline.

 • Nader vast te stellen literatuur, al dan niet in verband met actuele ontwikkelingen; bekendmaking via Blackboard .

Werkboek (indien geen syllabus)
Via Blackboard.

Syllabus:
De docenten kunnen besluiten gebruik te maken van een syllabus. Indien dit het geval is, zal op Blackboard voorafgaand aan de collegereeks hiervan tijdig melding worden gemaakt.
Bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
V.A.E.M. Meijers, Handboek handelsregister, Deventer: Kluwer, laatste druk, hoofdstukken 3 en 4.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel (via uSis) voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: KOG C 2.15

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7880 / 7353

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.