Prospectus

nl en

Coptic 1

Course
2019-2020

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het Koptisch is de jongste vorm van het Egyptisch, die qua schrift en woordenschat sterk door het Grieks beïnvloed is. Dankzij het gebruik van een alfabet mét klinkers is het ook de meest toegankelijke vorm van het Egyptisch. Daarom is kennis van Koptisch onmisbaar voor een beter begrip van de oudere taalfasen. Het Koptisch werd gebruikt voor een breed scala aan teksten, zoals Bijbelvertalingen, buiten-Bijbelse geschriften (waaronder de beroemde Evangeliën van Thomas en Judas), kerkelijke en monastieke literatuur, heiligenverhalen, brieven, documenten en inscripties. Hoewel de huidige Egyptische christenen, de Kopten, Arabisch spreken, is de noordelijke variant van het Koptisch (Bohairisch) nog steeds een liturgietaal. Deze cursus biedt een intensieve kennismaking met het schrift en de grammatica van het Sahidisch, de belangrijkste literaire variant van het Koptisch in de 4de-11de eeuw, en is er tevens op gericht om vanaf het begin zelfstandig Koptische teksten te leren lezen.

Leerdoelen

Door vertrouwd te raken met het schrift, actief inzicht te krijgen in de grammatica van het Sahidisch-Koptisch en een basiswoordenschat op te bouwen, zullen studenten in staat zijn om zelfstandig eenvoudige teksten in deze vorm van het Koptisch te lezen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1a, I.1b, I.1c I.1.d, I.2a, I.2b, I.5a, IV.1a, IV.1b

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • College: ca. 50 uur

  • Collegevoorbereiding: ca. 150 uur

  • Zelfstandige tekstlectuur (tentamenvoorbereiding): ca. 80 uur

  • Totale studielast: 280 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

  • Twee tussentoetsen: ieder 20% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijk tentamen: 60% (van het eindcijfer)

Herkansing

De eindtoets en de tussentoets(-en) waarvoor een onvoldoende is behaald.

Nabespreking tentamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Leerboek:

  • C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic Dialect): A Learner’s Grammar, Keulen 2004. ISBN 3-89645-570-2. (belangrijk: schaf het boek ruim voor het begin van de colleges aan!)

Zelfstandig te lezen teksten:

  • Spreuken van woestijnvaders (M. Chaîne, Le manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des “Apophthegmata Patrum”, Cairo 1960, nos. 69, 141, 157, 175, 181, 184, 213, 235, 239, 240, 186, 226, 188).

  • Theophilus van Alexandrië, Wonderen van St. Menas (J. Drescher, Apa Mena: A selection of Coptic texts relating to St. Menas, Cairo 1946, 7-34).

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. R.E.L. Dekker

Opmerkingen

Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Koptisch 2. Dat betekent dat aan het onderwijs van Koptisch 2 pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Koptisch 1 met goed gevolg zijn afgelegd.