Prospectus

nl en

Material Culture of Ancient Egypt

Course
2019-2020

Toegangseisen

Archeologie van het Oude Nabije Oosten

BA3 Studenten Archeologie van de Universiteit Leiden zijn vrijgesteld van de ingansgeis Archeologie van het Oude Nabije Oosten en hebben toegang tot deze cursus, op voorwaarde van beschikbare plaatsen.

Deze cursus staat open voor studenten met een acdemische interesse in het onderwerp, op voorwaarde van beschikbare plaatsen. Als je als keuzevakker niet aan de ingangseis voldoet, neem dan voorafgaand aan de start van de cursus contact op met zowel de docent Mw. Dr. M. Müller als ook met de studiecoordinator. Geef in je mail aan wat de reden van je interesse is en op grond waarvan jij denkt dat je toegelaten kunt worden.

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen. We zullen in het bijzonder naar aardewerken objecten kijken. In dit college worden de oude culturen tastbaar: door een object na te tekenen en te analyseren, documenteer je een zelfgekozen alledaags of bijzonder voorwerp uit het oude Egypte.

Leerdoelen

  • De student verwerft inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.

  • De student krijgt praktische ervaring met het omgaan, analyse en documentatie van objecten.

  • De student maakt kennis met digitale technieken om artefacten te documenteren.

  • Het verkrijgen van een analyserend en kritisch observatievermogen

  • Mondelinge presentatievaardigheden

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • 5.0 EC (=140 u);

  • 26 uur college

  • 2 uur tentamen

  • 112 uur besturen vakliteratuur + referaten

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met (invul)vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en de collegestof. Vóór de eindtoets 1 schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd en een presentatie in het RMO over een onderwerp met een schriftelijke profiel.

Presentaties en schriftelijke samenvattingen wegen samen voor 30%,
Een portfolio met een aantal tekeningen van onderwerpen aan het eind van de cursus in te leveren weegt voor 20%.
het tentamen weegt voor 50%

Herkansing:

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Dit is een selectie van boeken die in de cursus complet of in delen gelezen worden. Verdere artikelen worden in de syllabus uitgelegd.

D. Arnold et al., An Introduction to Ancient Egyptian Pottery, 1993
B. Bader and M.A. Ownby (ed.), Functional Aspects of Egyptian Ceramics in their Archaeological Context. Proceedings of a Conference held at the McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, July 24th - July 25th, 2009, 2013

Aanmelden

uSis.

Contact

Mw. Dr. M. Müller

Opmerkingen

Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.