Prospectus

nl en

De Theaetetus van Plato: een dialoog over kennis

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar.

 • Bachelorstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur, die de propedeuse GLTC en het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1 hebben voltooid. (Studenten GLTC kunnen deze cursus in overleg met de docent voor 5 EC volgen.)

Beschrijving

De Theaetetus is Plato op zijn best. In deze dialoog presenteert een speelse Socrates zich als een intellectuele vroedvrouw die zelf niets weet, maar zijn gesprekspartners, en met name de jonge Theaetetus maar ook de schim van de gestorven sofist Protagoras, helpt hun ideeën over één van de meest fundamentele filosofische vragen geboren te laten worden: “Wat is kennis?”. Een serieus probleem, zoals eigenlijk altijd met Plato, is dat het door de dialoog-vorm niet gelijk duidelijk is wat nu precies Plato’s bedoeling is met dit werk. Dit heeft aanleiding gegeven tot tal van verschillende interpretaties van individuele passages en van het werk als geheel. Tijdens dit seminar zullen we Plato’s Theaetetus lezen en ingaan op een aantal van deze interpretaties. We zullen hierbij ook stil staan bij de eigenaardigheden van het genre van de Platoonse dialoog, en ons afvragen wat de relatie is tussen literaire vorm en filosofische inhoud. Doel van het seminar is om te komen tot een interpretatie van de dialoog in zijn geheel.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • De filosofie van Plato, en met name zijn epistemologie;

 • Debatten over de manieren waarop een Platoonse dialoog gelezen kan/moet worden;

 • De omgang van Plato met zijn filosofische voorgangers (Heraclitus; Protagoras).

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • Een tekst van Plato te analyseren met gebruik van de beschikbare hulpmiddelen (vertalingen, commentaren, secundaire literatuur);

 • Van zijn/haar bevindingen adequaat verslag te doen in een mondelinge presentatie met gebruik van hulpmiddelen als handout en powerpoint;

 • Van zijn/haar bevindingen adequaat verslag te doen in een schriftelijke presentatie, waarbij ook op een constructieve manier gebruik wordt gemaakt van eventuele opmerkingen en kritiek naar aanleiding van de mondelinge presentatie.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Zie: BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives

 • Philosophy, BA3 - Global and Comparative Perspectives

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • Bijwonen colleges: (14 x 3 uur) = 42 uur;

 • Voorbereiden colleges (bestuderen literatuur): 72 uur;

 • Voorbereiden 20-minuten presentatie: 42 uur;

 • Schrijven paper: 124 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Referaat

 • Paper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen:

 • Referaat (30%);

 • Paper (70%).

Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.
De cursus is met goed gevolg afgesloten indien het gewogen gemiddelde van de onderdelen een voldoende is en indien aan de aanwezigheids- en participatieverplichting is voldaan.

Herkansing

Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, bepaalt de docent welk onderdeell/onderdelen dient/dienen te worden herkanst. Het referaat kan alleen herkanst worden indien de planning van het college dat toelaat. Indien dit niet mogelijk is, wordt een vervangende opdracht verstrekt.

Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag,

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Verstrekken van materiaal;

 • Communicatie met de deelnemers.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • M. F. Burnyeat, The Theaetetus of Plato with a translation of Plato’s Theaetetus by M.J. Levett, Hackett Publishing Company (Indianapolis, Indiana) 1995 (or later).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R.M. (Bert) van den Berg

Opmerkingen

Geen.