Prospectus

nl en

Grammar/Writing - Language Acquisition II

Course
2018-2019

Toegangseisen

Voldoende voor de colleges Grammatica, Woordenschat/Schrijven, of een gelijkwaardig niveau. Dit ter beoordeling van de docent. Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammatica regels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat hierbij zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan. Het boek De regels van het Nederlands wordt behandeld vanaf hoofdstuk 35. Studenten bestuderen iedere week een aantal hoofdstukken uit het boek en maken grammatica-oefeningen.

Bij het onderdeel schrijven wordt geoefend met het schrijven van een betoog, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende aspecten van het schrijven van een tekst. Voor dit onderdeel moet iedere week een betoog over een actueel onderwerp worden ingeleverd. Daarnaast wordt d.m.v. korte schrijfopdrachten aandacht besteed aan het uitbreiden van de productieve woordenschat.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands en leren ze deze regels toepassen in hun schriftelijke taalproductie.
Bij het onderdeel schrijven wordt gewerkt aan uitbreiding van de woordenschat en het verbeteren van de schrijfvaardigheid, waarbij aandacht wordt besteed aan opbouw en structuur van een tekst, woordkeus, stijl, spelling en grammaticaal correct formuleren. Studenten corrigeren hun eigen werk, waardoor inzicht ontstaat in de ontwikkeling van het eigen schrijfproces. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht.

Studielast

Opbouw:
14 × 3 uur college 42

Literatuur 140 pagina’s 20

Vijf betogen 20
Vijf revisies 10
Twee grammatica opdrachten 8
12 woordenschat opdrachten 24
Huiswerk 16

Totaal 140 uur

Toetsing

Toetsing

De wekelijkse schrijfopdrachten tellen mee voor het eindcijfer schrijven. Het college wordt afgesloten met twee schriftelijke tentamens:

  • In het tentamen grammatica wordt zowel kennis als toepassing van de regels getoetst. Het tentamen bevat zowel open als gesloten vragen.

  • Voor het tentamen schrijven moeten studenten onvoorbereid een betoog van ca. 500 woorden schrijven waarin maximaal 8 % fouten is toegestaan (bij het laatste onderdeel is het gebruik van woordenboeken toegestaan).

Weging

Het eindcijfer bestaat voor 30% uit het cijfer voor het grammaticatentamen en voor 70% uit het cijfer voor schrijven (tentamen en wekelijkse opdrachten).

De deelcijfers zijn geldig alleen in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Herkansing

Zowel het tentamen schrijven als het grammaticatentamen mogen één keer herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamenwordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor schrijfopdrachten en grammatica-oefeningen.

Literatuur

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2004) De Regels van het Nederlands: Grammatica en Werkboek voor Anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
    ISBN 9001 14198 6 en 9001 14197 8

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent, Drs. R. Joon

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De colleges schrijven en grammatica zijn niet apart te volgen.

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands