Prospectus

nl en

Integrated Chinese III: intermediate II

Course
2018-2019

Toegangseisen

BA2-college Modern Chinees II

Beschrijving

Dit college bouwt voort op de tweedejaarscolleges Modern Chinees. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.
Integrated Chinese III wordt op twee niveau’s aangeboden: intermediate en advanced. Studenten die een jaar in China/Taiwan hebben gestudeerd zijn verplicht het niveau* advanced* te volgen.
Studenten zonder veel ervaring in China kunnen overigens ook advanced volgen, mits hun taalniveau vergelijkbaar is met dat van studenten die wel een jaar in China hebben verbleven en zij daarvoor goedkeuring hebben gekregen van de Examencommissie.
NB: Inhoudelijk (stof, leerdoelen) gaat het bij Intermediate en Advanced om hetzelfde college, er is alleen sprake van een niveauverschil. Daarom is het niet mogelijk beide niveaus te doen, deze colleges kunnen slechts eenmaal worden gevolgd.

Leerdoelen

Luistervaardigheid: langer luistermateriaal verstaan, zoals het nieuws, lezingen en dialogen tussen moedertaalsprekers over relevante onderwerpen.
Spreekvaardigheid: geleerde structuren en woordenschat gebruiken om mening te uiten en te communiceren met moedertaalspreker over bepaalde complexe onderwerpen, zoals politieke, economische en sociale problemen, enz.
Leesvaardigheid: woordenschat en zinspatronen uitbreiden door relatiefe moeilijke artikelen te lezen; woorden met een soortgelijke of verwante betekenis onderscheiden; de belangrijkste punten uit de originele krant, rapporten en andere bronnen over relevante onderwerpen samenvatten en begrijpen.
Schrijfvaardigheid: vertaalvaardigheid verbeteren van Engels naar Mandarijn; geleerde vocabulaire en patronen toepassen door essays (min. 500 woorden) over bepaalde onderwerpen te schrijven. Aandacht aan de stilistische verschillen, bijvoorbeeld formeel v.s. informeel besteden.

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

  • contacturen: 48

  • voorbereiding voor colleges: 54 uur

  • essays schrijven: 12 uur

  • voorbereiding presentaties: 4 uur

  • luisteropdrachten: 12 uur

  • tentamen: 10 uur

Toetsing

Prestatie van het hele semester: 40%
-Mondelinge opdracht: interview en presentatie (10%)
-Luisteropdrachten: 5x zelfrapportage (10%)
-Essay-opdrachten: 6x (20%)

Tentamen: 60%
-waarvan luisteren& spreken (20%)

  • lezen & schrijven (40%)

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het slottentamen. Het slottentamen moet voldoende zijn (5.5 of hoger). Studenten met een onvoldoende op het slottentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en slottentamen hebben recht op een herkansing. Studenten mogen ook het deel dat zij / zij falen bij het eindexamen hertesten.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja, er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
ISBN: 978-0-415-84133-7
Published by: Routledge

Aanmelden

Niet van toepassing

Contact

Course coordinator: Mr. Zhaole Yang

Opmerkingen

Te late indiening van de opdrachten kan resulteren in een lagere beoordeling. Actieve deelname aan lessen wordt sterk aangemoedigd.