Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.

Studenten Taalwetenschap met specialisatie VIET volgen de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd, en anders de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2.

Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd.

Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau wordt gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2. Daarnaast zijn zij desgewenst toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In het college Grieks taalverwerving 1 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (m.n. het werkwoord), syntaxis (o.a. naamvalsgebruik) en pragmatiek.
Daarnaast maken studenten een begin met het leren van een basisvocabulaire en de onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van de eerste redevoering van Lysias, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het ontwikkelen van een goede leesstrategie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie (met name het werkwoord), dialecten en taalontwikkeling, syntaxis (o.a. naamvalsgebruik), semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);
 • elementaire kennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • het lezen en vertalen van Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof;

 • open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Zie Roosters Oude Nabije Oosten-Studies

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • Inleidend college in introductieweek: 1 uur

 • Introductiecollege Basisbegrippen uit de taalkunde: 2 uur
  Contacturen: 30 uur (groep B: 6 weken x [2 + 3 =] 5 contacturen) of 24 uur (groep C: 6 weken x [2+2=] 4 contacturen)

 • Studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 50 uur (groep B), 53 uur (groep C)

 • Studietijd lectuur: 50 uur (groep B), 53 uur (groep C);

 • Tentamen: 5 uur (2 uur tussentoets + 3 uur eindtoets).

Toetsing

 • Deeltoets vocabulaire, stamtijden en vertaling (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • Deeltoets Grammatica (40%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • Deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst. Van de deeltoets Vocabulaire, stamtijden en vertaling kan alleen het onderdeel Vocabulaire + stamtijden worden herkanst. Dit kan zowel bij de reguliere eindtoets als ook bij de herkansing.

Nabespreking tentamen

Het tentamen zal worden nabesproken in een van de sessies in het kader van het mentoraat. De planning van de mentoraatssessies wordt bekend gemaakt aan het begin van het semester.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: het beschikbaar stellen van powerpoints bij de colleges, planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen.

Literatuur

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

 • Syllabus Lysias (Readeronline)

 • De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op Logeion en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet).

Indien de voorkeur uitgaat naar een papieren editie worden aangeraden:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding.

Studenten die dit vak als keuzevak willen volgen moeten zich ruim voor de start van het college melden bij de studiecoördinator GLTC in verband met de diagnotische toets en groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker