Prospectus

nl en

Stylistics: Formulation Choices and Persuasiveness

Course
2018-2019

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Bij het aanvoeren van argumenten voor een standpunt hebben taalgebruikers vrijwel altijd de keuze om die argumenten op verschillende manieren te presenteren. Een voorbeeld: nadat Yuri van Gelder op de Olympische Spelen in Rio terug naar Nederland was gestuurd omdat hij tegen de afspraken in een avond was gaan stappen, beargumenteerde de advocaat van NOC NSF de stelling dat Van Gelder het echt te bont had gemaakt o.a. door te stellen dat Van Gelder ’s ochtends ‘tussen vijf en zes’ van zijn avondje stappen was teruggekeerd, in plaats van zwakkere formuleringsalternatieven als ‘rond vijven’ of ‘iets na vijven’ te gebruiken die het feitelijke moment van terugkeer (5.08 uur) ook adequaat zouden hebben beschreven.

In dit college onderzoeken we hoe taalgebruikers presentatiemiddelen inzetten om hun argumenten zo sterk mogelijk over te laten komen. Daartoe verkennen we eerst de breedte aan stilistische verschijnselen die taalgebruikers bij het argumenteren tot hun beschikking hebben, op basis van inzichten uit de kritische en taalkundige stilistiek. Vervolgens onderzoeken we hoe taalgebruikers die stilistische middelen kunnen inzetten voor het bereiken van hun argumentatieve doelen. Dit doen we aan de hand van de theorie van strategisch manoeuvreren. De opgedane theoretische en methodische kennis wordt daarnaast toe op verschillende casussen, die we gezamenlijk analyseren.

Leerdoelen

Na afronding van het college kun je:

 • de op college behandelde theorieën en benaderingen karakteriseren en hun sterke en zwakke kanten beschrijven;

 • argumentatieve en stilistische benaderingen van tekstanalyse op systematische wijze aan elkaar relateren

 • de verschillende methoden van theoretisch-analytisch en modern empirisch onderzoek naar teksten onderscheiden;

 • relatief zelfstandig een conceptueel-analytisch of corpus-analytisch onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren op het snijvlak van argumentatietheorie en stilistiek

 • gefundeerd kritisch commentaar leveren op onderzoek van anderen;

 • schriftelijk en mondeling verslag doen van eigen onderzoek en daarbij gemaakte keuzes verdedigen.

Rooster

Rooster MA - semester 1

Studielast

Studielast is 280 uur

 • Colleges: ca. 39

 • Voorbereiding colleges (bestuderen literatuur en wekelijkse opdrachten): ca. 148

 • Peer review en bijdragen slotbijeenkomst: ca. 16

 • Paper: ca. 77

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten: AVV (aan opdracht voldaan)

 • Paper (4500 woorden) 75%

 • Presentatie paper 10%

 • Peer review (in duo’s) 15%

Voor studenten die een Research Master volgen gelden andere eisen omtrent het slotpaper, zowel qua lengte (6500 woorden) als inhoudelijk (meer theoretische en/of methodische reflectie).

Herkansing

Voor het paper dient minimaal een 5,5 te worden gehaald. De overige deelcijfers kunnen worden gecompenseerd. Alleen het paper kan eenmalig worden herkanst.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard.

Literatuur

De literatuur wordt op het college bekendgemaakt. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website.

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. M. van Leeuwen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.