Prospectus

nl en

Literatuur: Postmodernism (Movements 3)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Postmodernisme als literaire stroming zet zich af tegen het modernisme, maar is tegelijkertijd een voortzetting daarvan. Een belangrijk verschil is dat in postmodernistische teksten de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd. Daarnaast zouden deze teksten conventionele onderscheidingen tussen auteur, verteller, personage en lezer niet eerbiedigen, maar ze juist demonstratief door elkaar laten lopen. Deze twee aspecten hebben postmodernisme ten dele zijn slechte naam bezorgd. Dit college beoogt een tegenwicht te bieden aan deze cultuurpessimistische versie door vooral ook aandacht te besteden aan ‘kritische’ varianten van het postmodernisme die aanzetten tot nadere reflectie op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, politiek en postkolonialisme, die besproken worden aan de hand van een diverse selectie postmoderne teksten van o.a. Jeanette Winterson, Arnon Grunberg, Walter Abish en J.M. Coetzee. Verder komt ook de vraag naar het einde van het postmodernisme als literaire stroming ter sprake: in hoeverre vraagt de huidige politieke situatie om een post-postmodern “einde aan de ironie” en een “terugkeer van het engagement”?

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de kunstgrepenvormentaal en thematiek van het postmodernisme;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

  • is de student in staat kennis van het postmodernisme op de eerste plaats in literatuur, maar ook in film en beelden kunst te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een postmodernistische tekst geïnterpreteerd wordt.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing en weging

Presentatie 10%, twee schrijfopdrachten, elk 45%

Herkansing en weging

Presentatie 10%, eerste schrijfopdracht 10%, eindpaper 80%.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor Safe-Assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peer-feedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard

Brian McHale, The Cambridge Introduction to Postmodernism (2015)
Een selectie postmodernistische romans en verhalen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Aanmelden à la carte: n.v.t.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent dhr. Prof.Dr. E. van Alphen.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.