Prospectus

nl en

Taaltypologie

Course
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Taalwetenschap of equivalent

Beschrijving

Taaltypologie brengt de overeenkomsten en verschillen tussen talen van de wereld in kaart door hun formele kenmerken, los van historische en geografische factoren, cross-linguïstisch te vergelijken. Hoe verschillen talen van elkaar? En aan welke algemene principes zijn ze, ondanks die verschillen, toch allemaal onderhevig?
In dit college onderzoeken we enkele van de structurele overeenkomsten en verschillen tussen talen, waarbij de focus zal liggen op (morfo-)syntactische patronen die in de talen van de wereld zijn te vinden. Welke kenmerken gaan samen? Waarom komen sommige patronen veel voor en zijn andere zeldzaam? We verkennen de beginselen van taaltypologisch onderzoek, zolas o.a. het creëren van een representatief taalsample, en kijken ook naar toepassingen van taaltypologie. Daarnaast wordt besproken hoe taaltypologische kennis van nut kan zijn bij het doen van veldwerk op een nog onbekende taal.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

 • inzicht in de wijzen waarop talen overeenkomen (taaluniversalia) en verschillen (taaldiversiteit)

 • kennis van fundamentele noties en methoden uit de taaltypologie (bv. taalsamples, implicationle
  universalia)

 • vaardigheid in het kunnen toepassen van typologische inzichten op primaire taaldata (zoals
  bijvoorbeeld verkregen in taalkundig veldwerk)

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

 • 50 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het
  college

 • 64 uur voor het maken van de toetsopdrachten, het voorbereiden van de presentatie en het schrijven
  van het eindessay

Toetsing

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van het maken van drie toetsopdrachten, het geven van een presentatie en het schrijven van een paper, waarbij de presentatie en de paper voldoende moeten zijn om het vak als geheel te halen.

Weging

 • Opdrachten (30%)

 • Presentatie (20%)

 • Paper (50%)

Herkansing

Studenten die de cursus niet halen kunnen presentatie en paper herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Volgt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: dr. G.J. van der Wal

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk