Prospectus

nl en

Description of a Non-western Language II: Berber language structure and cultural context

Course
2018-2019

Toegangseisen

Basiskennis taalkunde.
Dit vak is in de track Taalbeschrijving van Taalwetenschap de tweede in een serie van drie verplichte structuurcursussen van een niet-westerse taal.

Beschrijving

Berbers (Imazighen) maken ongeveer een derde uit van de bevolking van Marokko en een kwart van de bevolking van Algerije.
In dit college wordt de grammaticale structuur van één Berbertaal gepresenteerd, het Tarifiyt (Riffijns) van de stad Nador in Marokko. Het Tarifiyt is de heritage language van de meeste Marokkanen in Nederland.
Hierbij komen de belangrijkste structuren in de grammatica aan bod, en we zullen gezamenlijk een (gesproken) tekst lezen. Het college is geen taalcursus, en er is geen spreek- of luistervaardigheidstraining.
Behalve de taalstructuur komt ook de culturele context aan bod: sociolinguistiek van Noord-Afrika, taal en identiteit; literatuur, schrifttradities en meer. Hierdoor wordt de taal niet alleen als een abstracte structuur voorgesteld, maar juist ook als een entiteit die binnen een cultureel geheel functioneert.

Leerdoelen

Kennis en inzicht van het Tarifiyt Berber en van zijn taalkundige en culturele context. Inzicht in taalstructuur en verdieping van taalkundige basiskennis aan de hand van een specifieke taal. Kritisch oordelingsvermogen over zaken die het Berber aangaan, zoals vragen van taal en identiteit.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht.

Studielast

  • Totaal: 140 uur

  • Colleges: 2 × 13 = 26 uur

  • Tentamen: 2 uur

  • Literatuur en voorbereiding: 112 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof (100%). Bij meer dan twee lessen verzuim kan een student van het tentamen worden uitgesloten.

Hertentamen

schriftelijk tentamen over de collegestof.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt als ondersteuning en als communicatiemiddel.

Literatuur

Syllabus, wordt gepubliceerd op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Maarten Kossmann

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk