Prospectus

nl en

Introduction to Ancient Greek: Grammar and Reading Skills 1 and 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die Grieks wil leren maar geen Grieks in het eindexamen heeft gehad. Heb je dat wel en wil je je kennis van het Grieks opfrissen? Dan kan de tweede helft van deze cursus in het tweede semester, met hoogtepunten uit de Griekse literatuur een geschikte optie voor je zijn.

Studenten Taalwetenschap met specialisatie VIET volgen dit college indien zij geen eindexamen Grieks hebben gedaan en de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd.

Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen dit college (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd).

Beschrijving

Het doel van deze cursus van 2 x 5 EC is een globale overzichtskennis te verwerven van de grammatica van het klassieke Grieks (morfologie en syntaxis).
Dit gebeurt aan de hand van de reader Grieks voor iedereen (werktitel), die zich ten doel stelt de student in 24 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten (met de nodige hulpmiddelen) mogelijk maakt. De teksten in de reader zijn (her en der licht aangepaste) bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk om vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de morfologie en de syntaxis, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken.
In de colleges worden de belangrijkste onderdelen uit deze reader behandeld, met als doel dat een student na deze cursus in staat is niet al te complexe bronteksten in het Grieks met behulp van woordenboek en vertaling te lezen.

Leerdoelen

De student beschikt over:

  • Kennis: globale kennis van de morfologie en syntaxis van Griekse naam- en werkwoordsvormen.

  • Vaardigheden: aan het eind van het eerste semester kan de student niet al te complexe Griekse tekstpassages met begrip lezen en in het Nederlands vertalen, en vragen over vorm en inhoud van de gelezen tekst beantwoorden.

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Zie Roosters Oude Nabije Oosten-Studies

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • Colleges: 24 uur;

  • Collegevoorbereiding en verwerking collegestof: 72 uur;

  • Deeltoets en eindtoets: 6 uur;

  • Tentamenvoorbereiding: 38 uur.

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:

  • Deeltoets 1: grammatica (vormleer, vocabulaire) + vertaling gelezen tekst met vragen (2 x 20 = 40%);

  • Deeltoets 2: grammatica, vertaling gelezen tekst met vragen, vertaling niet-voorbereide tekst (met gebruik van woordenboek of -lijst). (3 x 20 = 60 %).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Nabespreking tentamen

De deeltoetsen en de eindtoets van blok 1 zullen steeds op college worden besproken; normaliter zal dat tijdens het eerstvolgende college gebeuren. Voor de nabespreking van toets 2 zal een apart moment worden afgesproken in overleg met de deelnemers.

Blackboard

Enig aanvullend studiemateriaal (oefeningen, grammaticaoverzicht) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen (werktitel), reader tegen kostprijs beschikbaar.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker