Prospectus

nl en

Research Methods: Cultural Analysis

Course
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deel 1: Tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.
Deel 2: De voorbereidende stappen voor het schrijven, onder andere van een onderzoekvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

 • Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek;

 • Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk;

 • Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Verantwoordelijkheid

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Mondelinge communicatie

 • Schriftelijke communicatie

 • Flexibiliteit

 • Kritisch lezen en denken

 • Creatief denken

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 c/u per week)

Studielast

Totale studielast voor een cursus van 5 ects is 140 uur.

 • Bijwonen (werk) colleges: 26 uur (2uur p.w. x13 weken)

 • Voorbereiden college: 30 uur

 • Studiebegeleiding: 26 uur

 • Voorbereiding opdracht(en): 14

 • Bestuderen literatuur: 20 uur

 • Presentaties: 10 uur

 • Werkstuk: 14

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (maximaal 10 paginas): 40%

 • Mondelinge presentatie: 35%

 • Schriftelijke opdrachten: 25%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als de werkstuk een onvoldoende ontvangt bestaat de mogelijkheid om een keer een gecorrigeerde versie een maand later in te leveren. Daarna zal de eindcijfer definitief vastgesteld. Om dit regel te kunnen aanpassen is er wel nodig om de werkstuk op tijd in te leveren. (Zie Collegerooster LAS: datum inlevering paper).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma

Literatuur

Blackboard geeft informatie over de literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. A.I. Churampi Ramírez
Dr. S.L.A. Brandellero

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen maximaal 5 colleges missen. De schriftelijke opdrachten die door de afwezigheid niet worden ingeleverd gelden als onvoldoende.