Prospectus

nl en

Identity, Social Masks and Latin American Literature

Course
2018-2019

Toegangseisen

De voertaal van het vak is Spaans, keuzevakstudenten die het vak willen volgen; neem contact op met docent.

Beschrijving

In Het Beeld van de Ander hebben we gezien hoe bepaalde stereotypen over Latijns-Amerika gecreëerd werden. In deze cursus kijken we hoe Latijns-Amerikanen een eigen identiteit smeden. Juist in de literatuur, waar schrijvers hun eigen werkelijkheid kunnen verbeelden, worden identiteiten gecreëerd, kapotgemaakt, of omgevormd. We onderzoeken veranderingen in de visie op identiteit in literaire teksten en kunst: van collectief, Latijns-Amerikaans naar individueel. In wat voor woorden denkt men over de persoonlijke, alledaagse ervaring? In welke zin zijn deze woorden bepaald door een gezamenlijk ideologisch denken? Hoe kan de literatuur ruimte scheppen voor alternatieve stemmen? Dit zijn enkele van de vragen waar we ons mee bezig gaan houden na het lezen van heel verschillende teksten uit de Latijns Amerikaanse literatuur van de XXe en XXIe eeuw.

Leerdoelen

 • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses in de vorm opdrachten;

 • Kritisch leren lezen en denken;

 • Leesstrategieën verder ontwikkelen;

 • Het kunnen verbinden van identiteitsbegrippen aan Latijns Amerikaanse literaire teksten en kunst;

 • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap in de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans;

 • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap.

Vaardigheden

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Schriftelijke communicatie

 • Kritisch lezen en denken

 • Creatief denken

Rooster

Rooster BA LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

 • 2 uur college per week: 28 uur;

 • voorbereiden (inlezen) en schrijven opdrachten: 70 uur;

 • verplichte literatuur: 30 uur;

 • voorbereiding tentamen: 12 uur.

Toetsing

 • Meerdere schriftelijke deelopdrachten gedurende de cursus (in totaal voor 60%);

 • Schriftelijk examen met open vragen (40%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Studenten herkansen het onderdeel dat onvoldoende was:

-Herkansing schriftelijk examen (40%);
-Voor één van de schriftelijke opdrachten (30%) is een herkansing mogelijk, uiterlijk ingeleverd op de dag van de herkansingsexamen;
-De rest van de deel opdrachten tijdens de cursus kunnen onderling worden gecompenseerd en kennen geen aparte herkansing.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Op het eerste college wordt dit bekend en beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. N.Timmer

Administrations Office: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing