Prospectus

nl en

Social Policies in Latin America

Course
2018-2019

Toegangseisen

De cursus is open voor studenten uit de BA Latin American Studies, de BA International Studies die de Area Latin America volgen en de studenten van de minors Latin America Studies en Brazilian Studies. Voor andere studenten: (enige) kennis van de regio is wenselijk, de cursus ‘Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I’ uit het eerste semester wordt aangeraden.

Beschrijving

Vanaf de eeuwwisseling heeft de regio Latijns-Amerika een periode van economische bloei. De gunstige economie in combinatie met een golf van linkse regimes hebben geresulteerd in een grote sociale agenda, met meer geldmiddelen en een grotere rol voor de staat en regionale samenwerking. Mede hierdoor zijn veel Latijns-Amerikanen uit de armoede gestapt en is ook vooruitgang geboekt op andere sociale vraagstukken zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Echter, meer recent kampt de regio met economische recessie. In sommige gevallen heeft dit geleid tot een politieke crisis zoals in Venezuela en Brazilië, en in andere tot een ommezwaai naar de politieke rechts, zoals in Argentinië en Chili. Al deze ontwikkelingen drukken hebben invloed op het beleid dat Latijns-Amerikaanse overheden voeren rondom belangrijke sociale vraagstukken. Aan de hand van de centrale thema’s binnen sociaal beleid, wordt in deze cursus aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in het beleid dat gevoerd wordt rondom gemeenschappelijke sociale problemen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en interculturaliteit.

Leerdoelen

 1. Het kunnen benoemen van de sociale vraagstukken die centraal staan in de Latijns-Amerikaanse regio.
 2. Kennis verwerven van de factoren die kenmerkend zijn voor sociale vraagstukken, los van de nationale context.
 3. Inzicht krijgen in de verschillen in beleid die door de nationale overheden gevoerd wordt rondom eenzelfde sociale vraagstuk.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 12

 • Bijwonen practica: 12

 • Voorbereiden college: 6

 • Studiebegeleiding:

 • Bestuderen Literatuur: 35

 • Maken opdracht(en) :18

 • Voorbereiding voor toetsing:55

 • Toetsing: 2

Toetsing

Toetsing

 • Groepspresentatie 30%;

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing is in principe alleen mogelijk indien het eindcijfer (referaat+tentamen) een 5 of lager is.
Alle componenten die met een onvoldoende zijn afgesloten, kunnen worden herkanst.
De herkansing van het referaat betreft een schriftelijk werkstuk. De herkansing van het tentamen betreft een schriftelijk tentamen met essayvragen. De weging voor de verschillende componenten van de toetsing blijft bij de herkansing in principe ongewijzigd.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Academische artikelen plus andere aanvullende materiaal (beleidstukken, rapportages, etc.) De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus via Blackboard worden bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. S. Valdivia Rivera

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.