Prospectus

nl en

Semi-artsstage

Course
2018-2019

Beschrijving

De semiartsstage is een stage in het 3e master jaar die de coassistent in staat stelt zich aan de hand van de CanMeds-competenties te ontwikkelen tot zelfstandig en verantwoordelijke basisarts. De keuze voor de semiartsstage is een overwogen en gemotiveerde keuze in het kader van de eigen (studie)loopbaan. Een semiartsstage heeft plaats in de regio, losstaand of als onderdeel van een profiel of dedicated schakeljaar (zie varianten jaar 3)

De semiarts stage

 • is een stage in een door de CGS erkend specialisme

 • stelt de semiarts in staat om zelfstandig te functioneren.

 • stelt de semiarts in staat de algemene en zelfgeformuleerde leerdoelen te realiseren (geformuleerd aan de hand van canmeds)

 • kent een individueel ontwikkelplan waarin de algemene en zelf geformuleerde leerdoelen voor aanvang van de stage zijn vastgelegd, besproken met en goedgekeurd door de begeleider.

 • kent verschillende feedback- en beoordelingsinstrumenten die in het e-portfolio worden vastgelegd, en die als bewijs voor de vervolgopleiding (eerder verworden competenties (EVCs), maatwerk/verkorting vervolgopleiding) kunnen dienen.

 • stelt de semiarts in staat kennis en vaardigheden in dit specialisme in praktijk te brengen

 • vindt plaats in de Leidse onderwijs- en opleidingsregio (OOR Leiden). In uitzonderlijke situaties zijn stages op andere locaties mogelijk, bijv. in geval van ontbreken van een specifieke stage op genoemde locaties binnen de OOR (alleen na expliciete goedkeuring door opleidingsmanagement)

 • duurt tenminste 16 weken (te verlengen met 5 of 10 weken vrije keuzeruimte)

 • heeft niveau 500 (Leids universitair register)

 • speelt zich minimaal 12 weken in/op één instelling/afdeling af

 • biedt begeleiding door een specialist die onderdeel is van de staf cq opleidingsgroep

Leerdoelen

De semiarts:
1. Benoemt welke factoren een negatieve dan wel positieve invloed kunnen hebben in het voorkomen, het ontstaan en/of de progressie van het probleem van de patiënt. (Medisch Deskundige)
2. Benoemt ethische concepten relevant voor de gezondheidszorg in de praktijk. (Medisch Deskundige, Beroepsbeoefenaar)
3. Werkt actief eigen kennislacunes weg. (Medisch Deskundige, Beroepsbeoefenaar)
4. Reflecteert op het eigen functioneren, benoemt kwaliteiten en beperkingen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op. (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar)
5. Zorgt voor verslaglegging: op tijd, to-the-point en zorgvuldig. (Communicator)
6. Presenteert bevindingen duidelijk, inhoudelijk correct en volledig en betrekt waar nodig beschikbare wetenschappelijke bewijzen. (Communicator, Academicus)
7. Werkt in teamverband op constructieve wijze samen met andere professionals. (Samenwerker)
8. Benoemt welke rol hij/zij heeft binnen de instelling. (Samenwerker, Organisator, Gezondheidsbevorderaar)
9. Benoemt welke rol deze instelling en andere instellingen hebben in het verbeteren of bevorderen van gezondheid. (Samenwerker, Organisator, Gezondheidsbevorderaar)
10. Organiseert zijn werkzaamheden binnen de tijd (timemanagement) en maakt hier bewuste keuzes in. (Organisator)
11. Kan de eigen leerdoelen (IOP) realiseren binnen de duur van de semiartsstage door de juiste leeractiviteiten en begeleiden/beoordeling voor zichzelf te organiseren binnen de werkcontext. (Beroepsbeoefenaar, Organisator)
12. Benoemt maatschappelijke/gezondheidsrechtelijke problemen. (Gezondheidsbevorderaar)
13. Weet van de zorg gerelateerde kosten, die betrekking hebben op hun werkzaamheden. (Gezondheidsbevorderaar)
14. Vraagt actief om feedback en handelt hier naar. (Beroepsbeoefenaar)

Dit betreffen de algemene leerdoelen voor de semiartsstage. Coassistenten worden geacht om in hun IOP duidelijk aan te geven hoe zij deze leerdoelen in hun stage vorm denken te geven en welke leeractiviteiten zij hiervoor gaan ondernemen. De algemene leerdoelen kunnen aangevuld worden met persoonlijke leerdoelen.

Onderwijsvorm

De Semi-artsstage behoort tot het werkplekleren. De student krijgt directe begeleiding, ontvangt directe feedback en aan de hand van een leerplan, met evaluaties, tussen- en eindbeoordelingen moet de ontwikkeling zichtbaar gemaakt worden. De Semi-arts participeert in het reguliere onderwijsaanbod van de verschillende afdelingen.

Toetsing

Eindbeoordeling is op basis van toetsing, reflectie op het IOP en het eindgesprek. Het eindoordeel is onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed of uitstekend (O,V,RV,G,U)

Literatuur

Afhankelijk van Semi-artsstage; vraag daar naar eventuele specifieke aanbevelingen.

Contact

Het aanbod van Semi-artsplekken is te vinden op Blackboard. Meer informatie is te verkijgen bij de afdeling Coschappen