Prospectus

nl en

Oral and Written Literature in Africa: Speculative Fiction BA2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het college is open voor tweede- en derdejaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan derdejaarsstudenten. De code voor het derdejaarsvak is: 5732V2096.

Beschrijving

Het thema dit jaar is speculatieve fictie in Afrika.
Deze collegereeks introduceert de studenten in de Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse speculatieve fictie. Er zal worden gekeken naar de ontwikkeling van dit brede genre, dat zich veelal afspeelt in een alternatieve versie van het verleden of heden of in een nog onbekende toekomst waarin alles mogelijk (b)lijkt. Nieuwe werelden, nieuwe wezens: speculatieve fictie kan alle kanten op. De vraag waar alles om draait: what if…?

Gedurende zes colleges zal fictie (een roman of kortverhaal) besproken worden aan de hand van literatuurwetenschappelijke (postkoloniale) theorie en thema’s zoals othering, stereotypering en gender. Zowel de fictie als theorie dient door alle studenten gelezen te zijn. In de overige colleges zal gesproken worden over de achtergrond en thema’s van speculatieve fictie en de theorie. Indien slechts één college benodigd is voor presentaties, zal er in het overgebleven college worden gekeken naar speculatieve fictie in andere media, zoals film en beeldende kunst.
De cursus kan op verzoek in Engels geboden worden.

De studenten sluiten de collegereeks af met een paper waarin nog niet eerder behandelde fictie wordt besproken; keuze in overleg met de docente. Het onderzoeksvoorstel voor dit paper zal door de student worden gepresenteerd in een mondelinge presentatie, waarin van medestudenten input wordt gevraagd (peer-to-peer). Zie onder “toetsing” hoe de eisen voor derdejaars afwijken van die voor tweedejaars studenten.

Leerdoelen

Studenten verwerven:
1. Kennis van kenmerken, de context en geschiedenis van Afrikaanse/Afro-Amerikaanse speculatieve fictie.
2. Kennis en vaardigheden die ze in staat stellen om literatuurwetenschappelijke/postkoloniale theorie eigen te maken.
3. Kennis en vaardigheden die ze in staat stellen om speculatieve fictie te analyseren, gebruikmakend van eerder genoemde theorie.
4. Presentatie- en schrijfvaardigheden (MLA formatting).

Rooster

Zie rooster op website Afrikaanse talen en culturen

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totaal: 140 uur (5 EC)

  • College: 26 uur

  • Literatuur: 95 uur

  • Presentatie en paper: 14 uur

  • Take home-exam: 5 uur

Toetsing

Take home-examen 20% (deadline in week 44, herkansing mogelijk) Paper 60% (deadline in week 51 of later, herkansing mogelijk) Mondelinge presentatie 20% (week 48 en/of 49, geen herkansing mogelijk)

Voor alle studenten geldt: elk afzonderlijk onderdeel dient een voldoende (minstens 5.5 onafgerond) behaald te worden. Het gemiddelde van de drie onderdelen dient minstens een 6.0 (afgerond) te zijn om het vak succesvol af te sluiten.

Hogere eisen derdejaarsstudenten: Take home-examen: derdejaars dienen een essayvraag meer te beantwoorden dan tweedejaars Paper: derdejaars schrijven 750 woorden meer dan tweedejaars; schrijven sowieso over een roman, niet over een kortverhaal of novelle Mondelinge presentatie: van derdejaars wordt extra peer-to-peer activiteit verwacht
Over alle onderdelen zal bij de derdejaarsstudenten in de beoordeling extra belang gehecht worden aan het gebruik van theorie door, en de eigen kritische blik van, de student.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties als het doen van mededelingen.

Blackboard

Literatuur

Fictie (in willekeurige volgorde)
-Dubois, W.E.B. The Comet. 1920.
-Johnson, Edward A. Light ahead for the Negro. 1904.
-Okorafor, Nnedi. Lagoon. 2014.
-Butler, Octavia. Dawn (Lilith’s Brood/Xenogenesis #1). 1987.
-Shawl, Nisi. Everfair. 2016.
-Waberi, Abdourahman A. Aux Etats Unis d’Afrique. 2009. (vanwege toegankelijkheid voor alle studenten zal in college de vertaling In the United States of Africa besproken worden)

Theorie en het kortverhaal van Dubois worden bekend en beschikbaar gemaakt tijdens het introductiecollege.

Voor studenten die eerder willen beginnen met voorbereiden, wordt aanbevolen om de literatuur op tijd te bestellen. Gestreefd wordt om alle literatuur in de originele tekst beschikbaar te stellen in de bibliotheek van het Afrika Studiecentrum (niet uitleenbaar). De studenten wordt ten zeerste aangeraden de fictie (ook) zelf te bestellen.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Tineke Dijkstra

Opmerkingen

Voertaal Nederlands en/of Engels.