Prospectus

nl en

Leren en instructie 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

 • De student kan verbanden leggen tussen landelijk onderwijsbeleid, schoolbeleid en het handelen van docenten in de schoolcontext, gebruikmakend van kennis over het onderwijsstelsel, visies op onderwijs en diversiteit.

 • De student kan de eigen visie bepalen, expliciteren en onderbouwen ten aanzien van de implicaties van de toenemende diversiteit in de leerlingpopulatie.

 • De student kan theorie en praktijkkennis gebruiken om eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren en om het eigen handelen te sturen.

 • De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school. Hij/zij kan hier ook het meso- en macroniveau bij betrekken.

Beschrijving

Leren en Instructie 2 richt zich op de verbreding en verdieping van de kennis van studenten op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, en schoolorganisatie (mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van de studenten). Een rode draad door de bijeenkomsten is het thema diversiteit. Door te focussen op verschillende uitwerkingen van diversiteit ontwikkelen studenten kennis waarmee ze de deelname en betrokkenheid van alle leerlingen kunnen bevorderen. Door het thema ook vanuit een breder perspectief te bekijken krijgen studenten meer zicht op de relatie tussen de eigen onderwijspraktijk en schoolbeleid.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing

 • Presentatie (voor beoordelingscriteria: zie studiewijzer).

 • Verslag: analyse van de eigen ontwikkeling. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruik

Literatuur

In overleg met de docent wordt gebruik gemaakt van:

 • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2016 (vierde druk), ISBN 9789001873127

 • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544 of latere druk

 • Reader ‘Leren en Instructie 2’

 • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
  Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard