Prospectus

nl en

Werkcollege LAtijn: Catullus, carmina maiora

Course
2017-2018

Toegangseisen

Studenten moeten het BA2-vak Latijn: Lyriek/ Elegie gehaald hebben.

Beschrijving

Bij het college Lyriek / Elegie hebben jullie al met een klein gedeelte van Catullus’ werk kennis mogen maken. Op dit college zullen we de zogenoemde carmina maiora bestuderen (carm. 61-68). Daarbij zullen we onder meer kijken naar de verbanden met de hellenistische literatuur en de poetae novi, de compositie van de carmina maiora en hun rol binnen het hele gedichtboek, en de relatie van inhoud en vorm. Hoe verhouden zich de carmina maiora tot de aankondiging van een novus libellus in carm. 1,1? In hoeverre kunnen de carmina maiora als een zelfstandige groep gedichten worden beschouwd – of juist niet? En is er aan de vormen en volgorde van de gedichten een inhoudelijke lading gerelateerd?

Na een korte introductie gaan we aan de slag. Het nauwkeurig (met commentaar, secundaire literatuur etc.) te bestuderen pensum omvat ca. 1200 verzen.

Aanwezigheid op alle colleges is verplicht. Studenten die op één van de colleges niet aanwezig kunnen zijn, dienen in overleg met de docente een vervangende opdracht (e.g. essay, korte presentatie) te volbrengen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • overzicht Catullus

 • Receptie van hellenistische literatuur

 • theorien van genre

Vaardigheden

De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de interpretatie van Catullus te presenteren in een helder en beargumenteerd paper (ca. 1500 woorden) met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5ec x 28 uur = 140 uur:

 • Voorbereiden tekst met commentaar, secundaire literatuur: 14x6 = 84 uur

 • Voorbereiden tussentoets: 7 uur

 • Voorbereiden paper (1500 woorden): 21 uur

 • College: 14x2 = 28 uur

 • Bij het volgen van dit college voor 10 ec moet er een tweede paper (1ec = 1000 woorden; i.e. 5000 woorden) worden geschreven

Toetsing

Weging

 • Actieve deelname (voorbereiden pensum: primaire en secundaire literatuur bestuderen, zelfstandig verdere onderzoeksliteratuur uitzoeken en bestuderen + korte abstracts schrijven; op college: vertalen, actieve deelname aan discussies): 40%;

 • Tussentoets (45 min.; week 6): 30%;

 • Paper (5 EC:1500 woorden; 10 EC: 5500 woorden): 30%;

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan in overleg met de docent de tussentoets en/of de paper herkanst worden. De deelcijfer van de voorbereiding en actieve deelname (40%) blijft staan.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt bij dit college gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Tekstedities:

 • Mynors, R. ed., Catulli Veronensis Carmina, Oxford 1958. (Studenten dienen deze editie aan te schaffen.)

Commentaren:

 • Thomson, D.F.S.: Catullus: Edited with a Textual and Interpretative Commentary (= Phoenix 34 Suppl.), Toronto 1997.
  Daarnaast kunnen ook de volgende commentaren gebruikt worden:

 • Fordyce, C.J.: Catullus, A Commentary. Oxford 1961.

 • Kroll, Wilhelm: C. Valerius Catullus. Leipzig 1929.

Literatuur:

 • Gaisser, Julia (ed): Catullus (= Oxford Readings in Classical Studies), Oxford 2007 (online beschikbaar via de UB-catalogus)

 • Hans Peter Syndikus: Catull. Eine Interpretation. 3 vol., Darmstadt 1984, 1987 en 1990.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Prof.dr. A.B.Wessels

Opmerkingen

In verband met een goede verdeling van de studielast (en met het oog op het BA-eindwerkstuk: ter ontlasting in sem. 2) wordt aangeraden om ter voorbereiding op het college met name de collegevrije periode in januari te gebruiken en de carmina maiora alvast in januari te lezen. Dit kan in het Latijn (ed. Mynors) of vooralsnog in vertaling (e.g. Catullus. Verzamelde verzen, vertaald door Lucette M. Oostenbroek, Leiden 1986).