Prospectus

nl en

Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid

Course
2017-2018

De bachelorscriptie wordt bij de afstudeerrichting International Business Law in het Engels geschreven, bij de overige afstudeerrichtingen in het Nederlands. In zeldzame gevallen (in geval van een internationaal onderwerp, als zowel scribent als begeleider het Engels aantoonbaar goed beheersen) kan ook bij de overige afstudeerrichtingen de scriptie in het Engels worden geschreven, na toestemming van de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Verzoekschrift
Informatie over hoe u een verzoekschrift gericht aan de examencommissie kunt indienen, staat vermeld op http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/regelingen/samenstellingexamencommissies.html

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond én u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar heeft behaald (120 EC). U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen. De cesuur voor de berekening van het totaal van 120 EC is bepaald op 30 januari 2018. M.a.w.: de eindcijfers van de tentamens die u heeft afgelegd voor of op die datum tellen mee voor de norm van 120 EC. Tot slot: bij sommige scriptieonderwerpen gelden bijzondere ingangseisen zoals het hebben behaald van een bepaald vak (Cf. art. 4.2.1.a bachelor OER).

Beschrijving

Bij het vak ‘bachelorscriptie’ voert u een juridisch onderzoek uit van beperkte omvang. U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een overzichtelijk bedrijfswetenschappelijk onderwerp. Er is een beperkt aantal scriptieonderwerpen waarop u kunt inschrijven. Op basis van het onderwerp waarbij u bent ingedeeld maakt u een probleemstelling/onderzoeksvraag die u verder uitwerkt in deelvragen. U dient er blijk van te geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. deze vra(a)g(en) te kunnen beantwoorden en op een analytische en kritische wijze verslag te doen van het onderzoek. U moet er daarnaast blijk van geven in hoge mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

De bachelorscriptie wordt geschreven binnen een beperkte periode (ca. 11 weken). De begeleiding bestaat in beginsel uit drie bijeenkomsten die deels groepsgewijs plaatsvinden, deels individueel. Per scriptieonderwerp/begeleidingsgroep is er een uitgewerkt tijdsschema. Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten wordt er allereerst een inleiding gegeven over het onderwerp en in het algemeen over het doen van en verslag leggen over bedrijfswetenschappelijk onderzoek; daarnaast wordt er tussentijds werk besproken (probleemstelling, scriptieopzet, concept-hoofdstukken).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van de bachelorscriptie is het nader aanleren én toepassen van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven volgens de eisen van het vakgebied. Anders dan bij de masterscriptie is het bij de bachelorscriptie niet van belang welk specifiek onderwerp of rechtsgebied daarbij centraal staat.

Toepassing kennis en inzicht

 • De student is in staat een onderzoeksvraag te formuleren met betrekking tot een overzichtelijk juridisch onderwerp.

 • De student is in staat op basis van zijn/haar onderzoeksvraag deelvragen te formuleren, een beoordelingskader uit te werken en een passende werkwijze te ontwerpen voor het beantwoorden van de vraag.

 • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij/zij nodig heeft voor de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

 • De student is in staat bedrijfswetenschappelijk materiaal (wetenschappelijke literatuur, en data) te begrijpen en toe te passen op de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden materiaal tegen elkaar én tegen het beoordelingskader af te zetten en op deze manier te komen tot een beargumenteerde afweging bij de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek.

Communicatie

 • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een logisch gestructureerd betoog dat voldoet aan de vereisten van bedrijfswetenschappelijk -wetenschappelijk onderzoek.

 • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies te presenteren in een leesbare schrijfstijl zonder taalfouten, in principe in het Nederlands, voor de afstudeerrichting IBL in het Engels.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2017/2018 staat vanaf oktober 2017 gepubliceerd op de blackboardpagina BACHELOR III SCRIPTIE RECHTSGELEERDHEID 1718.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mr.dr. A.J. Kwak

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen

Andere onderwijsvorm(en)

 • Begeleidingsgesprekken: drie (deels met andere studenten, minimaal één bijeenkomst individueel met uw begeleider).

 • Namen docenten: afhankelijk van het onderwerp

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doen van onderzoek en uitwerken van tussentijdse conceptteksten; zie verder beschrijving per onderwerp/scriptiegroep.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk werk. Herkansing van de bachelorscriptie binnen hetzelfde studiejaar is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Nadere informatie over deze voorwaarden volgt.

Inleverprocedures
Zie Blackboardpagina

Examenstof
Geen

Zie voor criteria beoordeling/becijfering scriptie de Blackboardpagina.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De ‘Leidraad voor juridische auteurs’.

Aanbevolen studiemateriaal
‘Schrijfwijzer’ van Jan Renkema
Gebruik zo nodig ook ‘Algemene Nederlandse spraakkunst’ (ook via de website te raadplegen).

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:
1. algemene inschrijving
2. inschrijving op onderwerp
In november 2017 start de algemene inschrijving. In februari 2018 vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor hen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin oktober 2017 geplaatst op Blackboard. Ook de handleiding bachelorscriptie 2017/2018 wordt gepubliceerd op Blackboard.

Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang.
Mede daarom zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze beperkt. Er komt een lijst van tientallen onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten; per onderwerp is een beperkt aantal scriptieplaatsen beschikbaar.

Contact

Instituut/afdeling

Opmerkingen

Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de bachelorscriptie in een ander semester worden geschreven, bv. bij langdurig studieverblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van het op dat moment geldende ‘Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid’. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Contractonderwijs

n.v.t.