Prospectus

nl en

Property Law

Course
2017-2018

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Het B3-vak goederenrecht geeft inzicht in de goederenrechtelijke leerstukken die het belangrijkst zijn voor maatschappij en voor het begrip van goederenrecht als onderdeel van het vermogensrecht. Na het opfrissen van de kennis opgedaan bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht (B1) en Verbintenissenrecht (B2), wordt dieper ingegaan op verkrijging en verlies van goederen, beperkte rechten en in het bijzonder zekerheidsrechten, en de spanwijdte van eigendomsconstructies, een en ander tegen de achtergrond van de beginselen van insolventierecht. Steeds wordt de botsing tussen aanspraken verkend, zoals bij verschillende goederenrechtelijke aanspraken, de verhouding tot originaire verkrijging en materieel beslag- en insolventierecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verdieping t.o.v. het vak Inleiding burgerlijk recht.

 • Het verkrijgen van dieper inzicht in een aantal kernleerstukken en centrale vraagstukken.

 • Het actief kunnen toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het verwerven van vaardigheden bij het oplossen van casus zoals het herkennen van de kernvraag uit de casus en het vervolgens stap voor stap kunnen bereiken van een oplossing.

Na afronding van het vak kunt u :

 • De regels inzake verkrijging van goederen in hun onderlinge samenhang toepassen op concrete casus

 • De regels van materieel beslagrecht, insolventie en verdeling bij concursus, voor zover van belang voor het goederenrecht, toepassen op concrete casus

 • De samenhang tussen en botsing van verbintenisrechtelijke leerstukken en goederenrechtelijke leerstukken toepassen op concrete casus

 • De regels inzake vestiging, overdracht en tenietgaan van beperkte rechten toepassen op concrete casus

 • Beoordelen of het gebruik van goederenrechtelijke posities zoals eigendom in bepaalde juridische constructies in overeenstemming met het systeem van het vermogensrecht is

 • De ratio van goederenrechtelijke regels en leerstukken doorgronden en in het licht daarvan de juistheid van (rechterlijke) uitspraken daarover beoordelen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: zeven; gedurende zeven weken 1 college van twee uur per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. W.H. van Boom en anderen.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal: vijf; gedurende vijf weken 1 werkgroep van twee uur per week.

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

 • Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan de bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)
E-toets: in de eerste onderwijsweek (facultatief): toetsing kennis Goederenrecht propedeuse stof.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Op Blackboard worden regelmatig podcasts gepubliceerd.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer ( laatste druk) let op: naar verwachting zal eind augustus 2017 de nieuwste druk verschijnen.

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Goederenrecht, zal worden geplaatst op Blackboard.

Reader:
Teksten en Materialen Goederenrecht, te downloaden via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: J.A. van der Weide

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B2.43 (secretariaat)

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071-5277400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht;Institute of Private Law

 • Afdeling Civiel recht; department of Civil Law

 • Sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag tot en met vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail secretariaat: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.