Prospectus

nl en

Law of Obligations

Course
2017-2018

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. U heeft te maken met het verbintenissenrecht wanneer u een fiets koopt of een abonnement bij een krant opzegt maar ook wanneer u door toedoen van iemand schade lijdt of juist een geldbedrag geschonken krijgt.
Dit vak bouwt voort op de bij Inleiding Burgerlijk Recht opgedane kennis en vaardigheden. Het gaat dieper in op de kernleerstukken van het verbintenissenrecht, zoals de totstandkoming, uitleg en nakoming en het tenietgaan van overeenkomsten, het onrechtmatigedaadsrecht, risicoaansprakelijkheden en het schadevergoedingsrecht. U zult leren tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil te komen: met name in het verbintenissenrecht is het oplossen van een probleem niet louter een kwestie van techniek, maar ook van een onderbouwd oordeel over wat in het concrete geval bijvoorbeeld redelijk en billijk, rechtvaardig of zorgvuldig is. Het vak schenkt ook aandacht aan de internationalisering van het burgerlijk recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U bent in staat om de (kern)leerstukken van het verbintenissenrecht te benoemen en te plaatsen binnen het systeem van het verbintenissenrecht. U kunt de leerstukken aan elkaar relateren, van elkaar onderscheiden of met elkaar in verband brengen. U begrijpt de systematiek van ieder leerstuk afzonderlijk en van het verbintenissenrecht als geheel. Ook begrijpt u hoe het transnationale recht doorwerkt in het verbintenissenrecht.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken.

 • U kunt de voor de oplossing van een casus relevante normen identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in voorgeschreven bronnenmateriaal.

 • U kunt deze normen systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie.

 • U kunt dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder literatuur, jurisprudentie en wetgeving, te analyseren en de op deze teksten geuite kritiek te reproduceren. U beseft dat er op juridische vraagstukken verschillende visies bestaan en bent bij de oplossing van een juridisch probleem in staat om alternatieve oplossingen te onderscheiden, toe te passen en op hun waarde te schatten.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Afhankelijk van de uitkomsten van het roosteroverleg.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. mr. W.H. van Boom; prof. mr. Jac. Hijma e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het studiepakket per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor nadere informatie.

Intensieve werkgroepen

 • Namen docenten: Worden nader bekend gemaakt.

 • Inschrijving via uSis vereist voor deelname.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig, schriftelijk voorbereiden van de opdrachten die in het studiepakket zijn opgenomen. Verplicht inleveren via Safe-assign.

Casuscolleges

 • Aantal à 2 uur: 8 (voorbereiding: zie intensieve werkgroepen, maar inleveren is niet verplicht)

 • 2 keer 2 uur

 • Ter voorbereiding van de tussentoets en ter voorbereiding van de eindtoets.

Andere onderwijsvormen

 • In de aanloop naar het tentamen vindt op Blackboard ter voorbereiding op het tentamen een online vraag&antwoord-sessie plaats.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen. Een tussentoets met open vragen (25%) maakt verplicht onderdeel uit van de eerste tentamenkans (waarbij de eindtoets voor 75% telt).

Het hertentamen bevat geen tussentoets en telt voor 100%.

Toetsing

 • Tussentoets (eerste kans): 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Tentamen

 • Eindtoets (eerste kans): 3 uur

 • Hertentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 3 uur (in beide gevallen)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur, de nieuwste druk van:

 • J.H. Brunner, G.T. de Jong, H.B. Krans, M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer

 • Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer: Kluwer

 • J. Spier, T. Hartlief, A.L.M. Keirse, G.E. van Maanen en R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer

 • J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008

 • Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (nadere informatie over welk gedeelte verplicht is en welk gedeelte aanbevolen staat in het studiepakket).

Werkboek

 • Werkboek Verbintenissenrecht, te verkrijgen via Readeronline en via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. M.D.R.M. de Deugd

 • Bereikbaarheid: Per e-mail of telefoon (secretariaat).

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: Kamer B2.43 KOG

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl