Prospectus

nl en

Introduction to administrative law

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (in het bestuursrecht aangeduid met “bestuursorganen”) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds. Elke Nederlander krijgt vroeg of laat met toepassing van het bestuursrecht te maken. Burgers vragen vergunningen aan om te mogen bouwen of om een evenement te mogen organiseren, worden gestraft voor te hard rijden door middel van een bestuurlijke boete of willen in aanmerking komen voor een uitkering. Ook bijna elk bedrijf heeft voor zijn activiteiten wel één of meer vergunningen van de overheid nodig of kan een beroep doen op overheidssubsidies. Rechters moeten die regels toepassen in de vele bestuursrechtelijke geschillen die aan hen worden voorgelegd en beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen bij de overheid zijn dagelijks bezig met het opstellen van die regels en de bijstelling daarvan.
Het bestuursrecht houdt zich bezig met vragen als: Hoe komen bestuursorganen aan de bevoegdheid om besluiten te nemen die burgers eenzijdig binden? Wat kunnen burgers doen wanneer de overheid eenzijdig hun rechtspositie bepaalt en zij het daarmee niet eens zijn? Kan elke burger daartegen in het geweer komen of is de toegang tot de bestuursrechter beperkt?

In dit vak is het vertrekpunt steeds het algemene deel van het bestuursrecht, dat sinds 1994 vorm heeft gekregen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en dat sindsdien voortdurend is uitgebouwd. Daarnaast is er natuurlijk oog voor het bestuursrecht dat is neergelegd in bijzondere wettelijke regelingen. In dit vak verwerft u grondig inzicht in de kernbegrippen uit de Awb: ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’, die elk in aparte weken aan de orde komen. Ook de hoofdlijnen van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming komen aan bod, waarbij aandacht wordt besteed aan voorprocedures (i.h.b. de bezwaarprocedure) en de rechterlijke procedure. In dit vak worden verder enkele professionele vaardigheden ontwikkeld, zoals het gebruik van wetboeken, het opzoeken van regelgeving, parlementaire stukken en jurisprudentie via diverse databanken en het analyseren van jurisprudentie, in aansluiting op de training van deze vaardigheden in de Leiden Law Practices. In een praktijkcollege in de laatste week wordt de stof van de voorgaande weken aan de hand van een aansprekende casus nog eens doorgenomen, waarmee de relevantie van de kennis van het bestuursrecht in de praktijk wordt benadrukt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak beoogt u een inleiding te geven in het bestuursrecht, met name door u in staat te stellen om a. de wijze waarop bestuursbevoegdheden in het leven worden geroepen te herkennen en te benoemen, b. de kernbegrippen van het bestuursrecht te definiëren en toe te passen, c. de geschreven en ongeschreven normen van het bestuurshandelen te benoemen en d. de begrippen van het bestuursprocesrecht (incl. voorprocedures) te definiëren en toe te passen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de kernbegrippen van het bestuursrecht (bestuursorgaan, besluit, belanghebbende) definiëren/beschrijven en op een eenvoudige bestuursrechtelijke casus toepassen.

 • U kunt benoemen hoe bestuursbevoegdheden in het leven worden geroepen en worden overgedragen en u kunt herkennen of dit is gebeurd middels attributie, delegatie of mandaat.

 • U kunt beargumenteren welk beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing is in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus.

 • U kunt aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht en bijzondere bestuursrechtelijke wetgeving benoemen welke rechtsmiddelen openstaan tegen verschillende typen overheidshandelingen.

 • U beheerst enkele basale professionele vaardigheden: het snel vinden van relevante wetten/wetsartikelen in een wettenbundel of via de geëigende overheidsportals op internet, het zoeken van relevante informatie via juridische databanken, het ordenen en analyseren van kamerstukken of jurisprudentie en het schrijven van een beknopt betoog over een aangedragen bestuursrechtelijk onderwerp of probleem in correct Nederlands.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Dhr. mr. dr. M.K.G. (Michiel) Tjepkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover.

Studiebegeleiding:
Wekelijks inloopspreekuur door werkgroepdocenten (vanaf tweede onderwijsweek)

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis vragen voor te leggen aan de werkgroepdocent.

Tentamenoefening

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Docent(en): werkgroepdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig bestuderen van al de voorgeschreven studiestof en het maken van een oefententamen over deze stof.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit 30 meerkeuzevragen en een essayvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de essayvraag voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • T. Barkhuysen, C. de Kruif, W. den Ouden en Y.E. Schuurmans, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer 2014 (zevende druk)

 • A.M.M.M. Bots en D.E. Bunschoten (red.), Staats- en bestuursrecht. Jurisprudentie 1849-2015, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (vijfde druk)

 • Een actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2017-2018 of Blauwe VNW 2017-2018

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding bestuursrecht (studiejaar 2017-2018)

Reader:

 • Reader Inleiding bestuursrecht (studiejaar 2017-2018)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. mr. dr. M.K.G. (Michiel) Tjepkema

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A1.63

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7723

 • E-mail: m.k.g.tjepkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl