Prospectus

nl en

SC Lecture Anthropology

Course
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Dit college richt zich op thema’s met betrekking tot veranderingen in het dagelijks leven in de laatste decennia in Japan. Na het knappen van de ‘bubbeleconomie’ en een langdurige crisis vanaf de jaren 1990 zijn familiestructuren, de samenstelling van de bevolking, en werkomstandigheden ingrijpend gewijzigd. Maar ook materiële cultuur, de omgang met en via (massa)communicatiemiddelen, en de rol van de overheid in het (trachten te) sturen van maatschappelijke ontwikkelingen veranderen voortdurend. Aan de hand van ‘case studies’ worden een aantal van deze veranderingen in de context van de Japanse samenleving onderzocht. Wat is de achtergrond waartegen deze veranderingen plaatsvinden? Wat betekent het voor mensen in hun dagelijks leven?

Leerdoelen

  • vertrouwd raken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de culturele antropologie van Japan. Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?

  • oefenen in zelfstandig relevante bronnen te lokaliseren, en deze kritisch te analyseren.

  • het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden door schriftelijk verslag te doen van onderzoek t.b.v. een boekanalyse en een kort essay over een zelfgekozen onderwerp.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

  • hoorcollege

Studielast

  • totale studielast 5 ec = 140 uur

  • 2 uur p.w. college x 10 weken = 20 uur

  • voorbereiding en zelfstandig bezoek Museum van Volkenkunde en tentoonstelling "Cool Japan" = 4 uur.

  • literatuur voorbereiding deel I en mid-term opdracht = 40 uur.

  • eindtoets (inclusief voorbereiding literatuur deel 2 en zelfstandig literatuuronderzoek) = 76 uur

Toetsing

A. literatuur-element (40% ) -1. mid-term opdracht (opdracht ivm museum bezoek en open vragen mbt opgegeven literatuur).

B. Analytisch en onderzoekselement (60%) -2. Een afsluitende opdracht (take-home), combinatie van behandelde literatuur en een zelf-gekozen element verwerkt als paper.

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor de eindpaper een voldoende heeft behaald en het gewogen gemiddelde van de mid-term opdracht en de eindopdracht voldoende is. Voor beide opdrachten is er gelegenheid tot herkansing.

Blackboard

Blackboard is essentieel. Cursusopzet, voorbereiding, inleveren van opdrachten en alle andere informatie en mededelingen worden via Blackboard gegeven.

Literatuur

Een leidraad tijdens dit college is het boek:
Satsuki Kawano, Glenda S. Roberts & Susan Orpett Long (eds.) Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty (Hawai'i University Press, 2014). (online beschikbaar via de bibliotheek)

Verder op te geven literatuur via Blackboard.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr.M. Winkel