Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 1a (A-group)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1.

Daarnaast kan het college gevolgd worden door BA1-studenten Taalwetenschap zonder eindexamen Grieks maar met eindexamen Latijn.

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit gebeurt aan de hand van de leergang Mouseion, die zich ten doel stelt de student in 36 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten (met de nodige hulpmiddelen) mogelijk maakt. De leergang werkt met teksten die gemaakt zijn op basis van bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk om vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de vormleer en de zinsleer, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat.

De leergang wordt (met de nodige inkortingen) op de voet gevolgd, met als doel de afronding van de leergang aan het eind van Grieks taalverwerving 2a. Naast het oefenmateriaal in de leergang zelf zijn er ook oefeningen op Blackboard beschikbaar. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de Kleine Griekse Grammatica.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student (met een beperkte kennis van het Grieks) beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en annotaties. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen twee colleges per week van in totaal: 35 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 63 uur.

Toetsing

 • tussentoets: schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen over vocabulaire, vormleer, stamtijden en gelezen tekst (30%);

 • eindtoets: schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen over vocabulaire, vormleer, stamtijden, gelezen tekst en korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst (70%).

Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd; deze stof maakt dan geen deel uit van de eindtoets.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de tussentoets en eindtoets beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van aanvullend oefenmateriaal, proeftentamens, e.d.

Literatuur

 • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden);

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, achttiende of latere druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk);

 • Perseus Collection Greek and Roman Materials;

 • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Contact

Dhr. dr. M. Buijs