Prospectus

nl en

Reading List Latin

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3) en kan gevolgd worden nadat het vak Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum is afgerond.

Studenten kiezen ofwel het pensum Grieks ofwel het pensum Latijn.

Beschrijving

Het pensum Latijn bevat de volgende onderdelen:

 • Historiografie: Tacitus, Annales 4;

 • Literatuurtheorie: Horatius, Ars poetica;

 • Keuzeonderdeel: Roman: Petronius, Satyricon 26.7-79 (= Cena Trimalchionis); óf Satire: Juvenalis, Satiren boek 1: 1, 2, 3.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de taalkundige kenmerken en bijhorend begrippenapparaat (o.a. morfologie, syntaxis) van het Latijn en van een redelijk breed vocabulaire Latijn. (I.i, vii);

 • kennis van historiografie (Tacitus), literatuurtheorie (Horatius) en de Latijnse roman (Satyricon) of satire (Juvenalis) en heeft inzicht in de specifieke eigenschappen van deze verschillende genres. (I.ii, II.iii)

Vaardigheden

De student leert:

 • bovengenoemde teksten met behulp van wetenschappelijke hulpmiddelen (woordenboeken, commentaren) zelfstandig te lezen en in hun context te interpreteren. (II.i)

Rooster

Dit college heeft geen reguliere bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • voorbereiding lectuur: 140 uur.

Toetsing

 • de toets bevat vertalingen van de gelezen stof en vragen over taal, stijl, inhoud en context. Hierbij weegt beheersing van de tekst het zwaarst. In geval van een onvoldoende voor de vertaling is het gehele tentamen onvoldoende. Het cijfer voor de vertaling telt dubbel in vergelijking met het cijfer voor de vragen;

 • er zijn geen tussentoetsen. Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Weging

Schriftelijk tentamen bepaalt het eindcijfer volledig.

Herkansing

Het pensum kent per jaar drie toetsmomenten. Studenten die nominaal studeren maken het tentamen in januari.
Voor data zie tentamenroosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Historiografie Tacitus

 • R.H. Martin & A.J. Woodman (eds.) Tacitus Annals Book IV (Cambridge 1989, revised and reprinted 1999).

Literatuurtheorie Horatius

 • Horace. Epistles Book II and Ars Poetica, ed. by Niall Rudd, Cambridge 1989.

Roman: Petronius óf Satire: Juvenalis

 • Petronii Arbitrii Cena Trimalchionis, ed. by Martin Smith, Oxford 1975;

 • Juvenal: Satires: Book 1, ed. by Susanna Morton Braund, Cambridge 1996.

Aanmelden

Inschrijven voor het tentamen via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 EC. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelorwerkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.

Contact

Dr. J. Soerink