Prospectus

nl en

Greek linguistics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde, met speciale aandacht voor de historische taalkunde (vergelijking van het Attisch met o.a. het Myceens, Lesbisch en andere Griekse dialecten) en voor de analyse van de samenhang en communicatieve functie van (meest verhalende) teksten (discourse analysis). Studenten doen tentamen over het gedeelte historische taalkunde, en werken een taalkundige analyse van een aantal tekstpassages uit in een mondelinge presentatie met ondersteuning van handout en powerpoint.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • kennis van en inzicht in de principes van de historische taalkunde (fonetiek, fonologie, morfologie), en is in staat deze toe te passen op het Grieks, in het bijzonder op tekstpassages in verschillende Griekse dialecten (Lesbische lyriek, epos, inscripties, Myceens);

 • kennis op het gebied van de Griekse taalkunde. Het college staat in het teken van taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op actuele theorievorming (I.i; I.ii;I.vii).
  Vaardigheden
  De student leert:

 • bestaande wetenschappelijke theorieën kritisch te bestuderen, deze theorieën kritisch te hanteren en een taalkundig onderzoek uit te voeren aan de hand van een onder begeleiding geformuleerde onderzoeksvraag (I.vii; II.iv; onderzoeksvaardigheden);

 • dit onderzoek samen met één of meer medestudent(en) te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint (presentatievaardigheden);

 • samen met één (of meer) medestudent(en) een onderzoek op te zetten en uit te voeren (II.iv; III.i en ii; samenwerkingsvaardigheden).
  Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 2 x 14 uur;

 • voorbereiding colleges: 2 x 21 uur;

 • voorbereiding tentamen: 32 uur;

 • tentamen: 2 uur;

 • voorbereiden presentatie/handout: 30 uur.

 • presentaties: 6 uur

Ter voorbereiding op de presentaties worden studenten geacht de colleges Academische Vaardigheden bij te wonen, die worden verzorgd door het EAV.

Toetsing

 • Deel 1 (Historische grammatica): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 50%;

 • Deel 2 (Discourse analysis): mondelinge presentatie met uitgebreide handout: 50%;

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. Als de presentatieopdracht onvoldoende is, wordt hiervoor een vervangende opdracht gegeven.

Nabespreking tentamen

Het schriftelijke tentamen zal worden nabesproken op college. De datum hiervoor wordt in de planner aan het begin van het blok bekend gemaakt. De mondelinge presentaties zullen aan het eind van de presentatie-dag worden nabesproken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor verspreiding van primaire teksten en andere cursusmaterialen (presentaties, handouts)

Literatuur

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4);

 • Overige secundaire literatuur zal beschikbaar worden gesteld op een collegeplank in de universiteitsbibliotheek.

 • Bij het onderdeel historische taalkunde hoort een syllabus, die digitaal ter beschikking zal worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

niet van toepassing