Prospectus

nl en

Greek prose: Herodotus

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen. Aandacht wordt onder meer geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, en zijn plaats in de geschiedenis van de historiografie. Verder komen ook Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën aan de orde alsmede de (mentaliteits-)historische achtergronden van zijn werk.
Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden (2 uur) die worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën. (I.i, ii, iii)

 • inzicht in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen. (I.i)

 • bekendheid met het werk van Herodotus door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling te lezen. (I.ii, iii)

 • kennis van thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen (40 pp OCT) met behulp van een commentaar. (II.i; schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Herodotus: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit Herodotus’ Historiën en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

 • academische presentaties goed opbouwen;

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteen te zetten in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken (Powerpoint).
  Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege,

 • werkcollege

 • zelfstudie

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 35 uur;

 • Lectuur Grieks (40 pp.): 60 uur;

 • Lectuur vertaling (70 pp.): 7 uur;

 • Secundaire literatuur (40 pp.): 10 uur;

 • Herhaling grammatica en vocabulaire: 10 uur;

 • Voorbereiding toets: 18 uur;

Toetsing

 • tussentoets (30%): vertaling ongeziene tekstpassage uit Herodotus met korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud.
  Aanvullende eis: de tussentoets moet voldoende zijn; indien niet voldoende, dan herkansen bij eindtoets.

 • eindtoets (70%): open vragen over (en vertaling van) gelezen tekstpassage uit Herodotus, de collegestof, de in vertaling gelezen stof en secundaire literatuur.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met de aanvullende eis dat (ii) de tussentoets voldoende moet zijn.

Herkansing

Er is één herkansing, waarin de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) opnieuw wordt getoetst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruikt gemaakt van Blackboard

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Een kritische teksteditie van Herodotus: N.G. Wilson, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, 2015); ook acceptabel is de oude OCT van C. Hude (3de editie of later).

 • A.M. Bowie, Herodotus: Histories Book VIII (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2008

 • Een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld:

 • O. Damsté, Herodotus, Historiën (Houten 1968 en latere drukken), of

 • H.L. van Dolen, Herodotus, het verslag van mijn onderzoek (Amsterdam 1995 en latere drukken).

 • R. Waterfield, Herodotus, The Histories (Oxford 1998).
  Aanbevolen
  Een vertaling van Thucydides, bijvoorbeeld:

 • W. Kassies, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 2013)

 • M.A. Schwartz, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 1986)
  Een wetenschappelijke grammatica van het Grieks:

 • Kühner, R., F. Blass, B. Gerth. 1890-1965. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Hannover. [3e ed.].

 • Smyth, H.W. 1920. Greek Grammar. Cambridge, MA.
  Het beste lexicon op Herodotus:

 • J. E. Powell, A Lexicon to Herodotus (Cambridge 1938, en latere drukken).
  Inleidende literatuur over Herodotus/Griekse historiografie, bijvoorbeeld:

 • J. Gould, Herodotus (London 1989, en latere drukken)

 • J. Marincola, Greek Historians (Oxford 2001)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. T.A. van Berkel

Opmerkingen

Niet van toepassing.