Prospectus

nl en

Taaltraining Grieks/Latijn

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de BA-opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Keuzevakstudenten en andere belangstellenden kunnen dit vak volgen in aansluiting op Taalverwerving Grieks (1 en 2) en Taalverwerving Latijn (1 en 2).

Beschrijving

De cursus Taaltraining Grieks/Latijn vormt de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is met de colleges Taalverwerving Grieks en Latijn in het eerste semester. De cursus is primair gericht op het vergroten van de leesvaardigheid. Daarnaast oefenen de studenten hun presentatievaardigheden door middel van een mondeling referaat over een korte Latijnse of Griekse tekst of tekstpassage. Studenten GLTC volgen Taaltraining Grieks en Taaltraining Latijn in twee groepen.

Grieks

In de groepen Grieks wordt een selectie Attisch proza gelezen. Daarbij letten we op grammaticale elementen in de taal die bijdragen aan het creëren van tekstcohesie (o.a. partikels). Verder oefenen we in het gebruik van de bij lectuur van antieke teksten gangbare hulpmiddelen (grammatica’s, commentaren, woordenboeken). Daarnaast wordt de kennis van het vocabulaire en de syntaxis uitgebreid en herhaald.

Latijn

Om de kennis van Latijnse morfologie en syntaxis, opgedaan tijdens de colleges taalverwerving in het eerste semester, verder te consolideren, worden in de groepen Latijn capita selecta uit de Latijnse literatuur gelezen. De studenten oefenen zich daarbij in het gebruik van woordenboeken, grammatica’s en (vooral) commentaren. Daarnaast maken de studenten zich door middel van zelfstudie de laatste 25 pagina’s uit het Verbarium Latinum eigen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • elementaire kennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek (aanvulling op de cursussen Taalverwerving). (I.i/vii)

 • actieve kennis van Griekse en Latijnse vocabulaire en stamtijden (herhaling vocabulaire en stamtijden van de cursussen Taalverwerving). (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student:

 • leert (ter aanvulling op de voorgaande/gelijktijdig te volgen talige propedeusecursussen GLTC) te werken met belangrijke hulpmiddelen als grammatica’s, commentaren en woordenboeken.

 • lees- en vertaalvaardigheden van diverse Latijnse en Griekse teksten: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof. (II.i/ii)

 • houdt tijdens dit college zijn eerste korte presentatie (referaat). De student leert een passage Grieks of Latijn zelfstandig voor een groep te behandelen. (presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

Grieks: 70 uur

 • college-uren Grieks: 26 uur;

 • bestuderen primaire literatuur Grieks: 22 uur;

 • bestuderen grammatica, vocabulaire en stamtijden: 22 uur.

Latijn: 70 uur

 • college-uren Latijn: 26 uur;

 • bestuderen primaire teksten: 22 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 22 uur.

Toetsing

Dit college kent twee deeltoetsen, één voor Grieks en één voor Latijn, Beide toetsen zijn schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen.

Weging

Wegingsfactor: de deeltoetsen Grieks en Latijn tellen beide 50% mee voor het eindresultaat. Beide onderdelen Grieks en Latijn dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen (en moeten) zo nodig apart worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Het deeltentamen Grieks zal worden nabesproken tijdens een nabespreking in de tentamenperiode. De datum van deze sessie zal aan het begin van het semester in de collegeplanner bekend worden gemaakt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van planners, handouts en oefeningen.

Literatuur

Grieks:

 • Syllabus Grieks Grammatica.
  Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Latijn

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

 • Woordenboek Latijn-Nederlands; aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 6de editie, Amsterdam University Press, 2014.

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, Maastricht (elke druk is goed);

 • Een syllabus met primaire teksten plus commentaar zal tijdens het eerste college worden uitgereikt (kosten ca. 5 euro).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Keuzevakstudenten: graag eerst contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

 • Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Wie te maken heeft met bijzondere omstandigheden (als een tweede studie), raadplege de docenten en/of studiecoördinator;

 • Bij een college taaltraining Grieks of Latijn houden BA1 studenten hun eerste referaat (presentatie). De artikelen of teksten waarop deze referaten betrekking hebben worden op college verstrekt.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker
Dhr. Dr. J. (Jörn) Soerink

Opmerkingen

 • Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Wie te maken heeft met bijzondere omstandigheden (zoals een tweede studie), wordt verzocht tevoren contact op te nemen met de docenten en/of studiecoördinator;

 • Bij een college taaltraining Grieks of Latijn houden BA1 studenten hun eerste referaat (presentatie). De artikelen of teksten waarop deze referaten betrekking hebben worden op college verstrekt.