Prospectus

nl en

Highlights from Greek Literature 1 and 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten die de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester met succes hebben afgerond. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor studenten met eindexamen Grieks die hun kennis van het Grieks willen opfrissen en uitbreiden.

Beschrijving

In deze cursus, die goed aansluit bij de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester, lezen we een aantal hoogtepunten uit de Griekse literatuur in de originele taal. Daarnaast besteden we aandacht aan aspecten van de Griekse taal, waarbij wordt ingegaan op enkele fundamentele verschillen tussen het Griekse en het Nederlandse taalsysteem.
We lezen een selectie teksten uit onder meer de genres epos (Homerus), historiografie (Herodotus), tragedie (Euripides) en komedie (Aristophanes), en filosofisch proza (Plato). Bij de definitieve selectie wordt rekening gehouden met specifieke leerdoelen en voorkeuren van de deelnemers.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus is de student in staat om, met behulp van een woordenboek en andere hulpmiddelen, eenvoudige Griekse teksten te vertalen. De student heeft inzicht in de verschillen tussen de taalsystemen van het Nederlands en het Grieks.
Daarnaast heeft hij/zij een elementair overzicht van de belangrijkste teksten en tekstgenres uit de klassieke Griekse literatuur.

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege.

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • Colleges: 13 × 2 = 26 uur;

  • Collegevoorbereiding: 13 X 6 = 78 uur;;

  • Zelfstudie ter voorbereiding op het tentamen: 32 uur;

  • Tentamen: 4 (2 x 2) uur.

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:

  • Deeltoets 1 (tijdens college): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (40%);

  • Deeltoets 2 (tentamenperiode): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (60%).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Nabespreking tentamen

De deeltoetsen en de eindtoets van blok 1 zullen steeds op college worden besproken; normaliter zal dat tijdens het eerstvolgende college gebeuren. Voor de nabespreking van toets 2 zal een apart moment worden afgesproken in overleg met de deelnemers.

Blackboard

Studiemateriaal (Teksten, oefeningen, aantekeningen) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Teksten worden via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. A.M. Rademaker