Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1a.

Verder is het college in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau.

Beschrijving

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de beheersing van de Latijnse morfologie en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid. Daartoe worden capita selecta uit Caesar’s De bello Gallico gelezen. Ten slotte wordt alvast een eerste inleiding in de Latijnse syntaxis gegeven (die in blok 2 verder verdiept wordt).

Leerdoelen

 • Taalvaardigheid: herhaling en verdieping van kennis op het gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire en syntaxis.

 • Leesvaardigheid: verdere ontwikkeling van lees- en vertaalvaardigheden, m.n. verhoging van de leessnelheid.

 • Eerste kennismaking met wetenschappelijke tekstedities.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten tijdens deze cursus leren het leerlijnenoverzicht van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • zelfstudie.

Studielast

De studielast bedraagt 5,0 ECTS × 28 uur = 140 uur.

 • colleges (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur.

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur.

 • Zelfstudie en tentamenvoorbereiding (9 uur per week gedurende 7 weken): 63 uur.

Toetsing

 • Tussentoets bestaande uit vocabulaire en stamtijden en vragen over behandelde grammatica

 • eindtoets, bestaande uit vocabulaire, stamtijden, behandelde grammatica, plus een geziene en een ongeziene vertaling.

Weging

 • Tussentoets 30%;

 • Eindtoets 70%;

De tussentoets en de hoofdtoets dienen allebei voldoende te zijn. Het eindcijfer komt tot stand door de twee cijfers te verrekenen.

Herkansing

Een onvoldoende tussentoets moet tijdens de eindtoets herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er zal gebruik worden gemaakt van Blackboard voor de verspreiding van oefeningen. Bovendien zal extra (digitaal) oefenmateriaal beschikaar zijn in de Blackboardcursus ‘Gymnasmata’.

Literatuur

Studenten zijn verplicht om de volgende titels aan te schaffen:

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum (Maastricht; verscheidene drukken);

 • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse grammatica (Bussum, meest recente druk);

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst (Amsterdam, meest recente druk);

 • Een goed woordenboek Latijn-Nederlands. Aanbevolen wordt H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, meest recente druk).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M. van der Keur Dr. J. Soerink