Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Ic

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het onderdeel Taalvaardigheid Ia dient voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: A2/B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2
Gesproken productie: A2/B1
Schrijven: A1/A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 36 uur

 • Zelfstudie: 95 uur

 • Toetsing: 9 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijke toetsen of tentamen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen in digitale vorm.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Test 1: (20%) 22-02-2018 Test 2: (30%) 08-03-2018 Test 3: (50%) 15-03-2018

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

 • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

 • aanvullende eisen: test 2 en test 3 moeten voldoende zijn. Alleen voor test 1 is een onvoldoende (cijfer minimaal 5,0) toegestaan. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

(100%) 22-03-2018

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni,_ Rete! 1_, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-444-6 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-444-6

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-497-7 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-497-2 (met audioCD)

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-526-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-526-9

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-551-5 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-551-1 (met audioCD)

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-585-X / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-585-6

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-588-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-588-7 (met audioCD)

 • J.H. Brinker, Grammatica Italiaans, Utrecht, laatste uitgave, ISBN 9027480648

 • E. Odelli, Compito4 – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden, 1996-2007. Online beschikbaar op de website

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete1 (unità 1-15)
Rete2 (unità 1-15)
Rete3 (unità 1-3)

 • Programma test 1: 22-02-2018 – (Rete1+Rete2 unità 1-7)+ Rete2 unità 8-13

 • Programma test 2: 08-03-2018 – (Rete1+Rete2 unità 1-13)+ Rete2 unità 14-15 + Rete3 unità 1

 • Programma test 3: 15-03-2018 – (Rete1+Rete2+Rete3 unità 1) + Rete3 unità 2-3