Prospectus

nl en

Africa History and Anthropology 1: Research in Contemporary Africa

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In deze cursus leren studenten globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen. Hedendaags Afrika is onderhevig aan snelle veranderingen. We zullen kijken naar de manier waarop Afrikaanse samenlevingen zich organiseren in een globaliserende wereld. Media en ICT spelen hierin een belangrijke rol. In dit college wordt de opkomst van nieuwe communicatie technologie in Afrika als uitgangspunt genomen om sociale verandering in Afrikaanse samenlevingen te begrijpen. In het college worden empirische studies besproken maar gaan we ook in op de theorie van media-antropologie.
Centraal in dit college staat de individuele onderzoeksopdracht over sociale veranderingen in hedendaags Afrika. Gedurende het semester zullen de studenten zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren. Verschillende onderzoeksmethoden komen aan bod, waaronder ook het gebruik van ICT en media.
Daarnaast zal tijdens de collegereeks speciale aandacht worden besteed aan schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden, in samenwerking met het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. Studenten zullen presentaties verzorgen ver de verschillende fasen van hun onderzoeksproject. Voor ATC studenten is deelname aan modules 2 en 3 van de cursus Academische Vaardigheden door het EAV een verplicht onderdeel van dit college.

Leerdoelen

Na deze cursus kunnen de studenten:

Basiskennis en –inzicht:

 • moderne vraagstukken over Afrika kritisch benaderen;

 • hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begrippen van media, antropologie, verandering en cultuur;

 • hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline (media) antropologie.

 • kennis van en inzicht in academische ontwikkelingen in de bestudering van hedendaags Afrika, waaronder enige kennis van kernbegrippen en methodologie

Vaardigheden:

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken en deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd schriftelijk en mondeling uiteenzetten

 • het geven van mondelinge presentaties, met behulp van visuele middelen (powerpoint, prezi, …)

 • actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

 • het geven en ontvangen van constructieve feedback

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur:

 • Colleges: 12 + 4 × 2 uur = 32 uur

 • Literatuur en collegestof: 36 uur

 • Voorbereiden presentaties: 12 uur

 • Onderzoek en essay: 60 uur

Toetsing

 • Essay: 50%

 • Actieve participatie tijdens college: 10%

 • Modelinge presentatie 1: 10%

 • Modelinge presentatie 2: 10%

 • Eindpresentatie: 20%
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Als aanvullende eis geldt dat het essay minimaal voldoende moet zijn. Voor ATC studenten geldt de aanvullende eis dat de student heeft deelgenomen aan de EAV-colleges schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden.

In geval van een onvoldoende eindcijfer kan het essay worden herkanst. De overige onderdelen kunnen niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Studenten dienen zich in te schrijven op blackboard voor deze cursus. Blackboard zal worden gebruikt voor het uitwisselen van relevante cursusinformatie, en voor het indienen van geschreven werk.

Literatuur

Reader

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

M.C. Wilson MA

Mw. Dr. M.J. de Goede

Opmerkingen

Voor studenten Afrikaanse Talen en Culturen is deelname aan Modules 2 en 3 van het programma ‘Academische Vaardigheden’ een verplicht onderdeel van dit college.