Prospectus

nl en

Careers within the Company: the Careers of Employees of the Dutch East India Company in Asia, 1700-1800

Course
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis

Beschrijving

In de achttiende eeuw vertrokken ruim 650.000 mannen uit de Republiek naar Azië in dienst van de VOC. Van hen keerde maar een klein gedeelte terug in de Republiek. Een kleine minderheid zou in Azië carrière maken, en een grote meerderheid zou in Azie overlijden, vaak al snel na aankomst. In dit college richten we ons op die gelukkigen die hun aankomst in Azie overleefden en carrière maakten. Hoe kon binnen de compagnie carrière gemaakt worden? Zijn er duidelijke patronen te herkennen en wat voor rol speelden familienetwerken en patronage eigenlijk.

We gaan aan de slag met de uitgebreide personeelsadministratie van de compagnie in de 18e eeuw. Een gedeelte hiervan is in digitale vorm beschikbaar via de scheepssoldijboeken, maar we gaan ook aan de slag met de zogenaamde gequalificeerdenrollen waar juist het carriereverloop van individuen goed te volgen is. Deze brongerichte aanpak wordt aangevuld met een sociaal-economische netwerkanalyse. Hiervoor zullen we ook gebruik maken van softwareprogramma’s om de netwerken in kaart te brengen. Een van de doelen van het college is dan ook om netwerkanalyses in de praktijk te kunnen toepassen en om de modellen op te stellen. Een gedeelte van de colleges zal in het Nationaal Archief plaatsvinden en een aantal colleges zullen in een computerlokaal plaatsvinden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht:
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Kan networkmodelleringsoftware bedienen en netwerkmodellen opstellen.

 • 10) Kan 18e eeuwse Nederlandse handschriften lezen.

 • 11) Leert de structuur van het VOC-archief te doorzien.

 • 12) Kan op basis van vraaggestuurd onderzoek relevante selecties uit de bronnen maken.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 14x2=28 uur

 • Voorbereiden college: Lezen voorgeschreven stof en voorbereiden vragen: 14x3= 42 uur

 • Maken opdracht 1: netwerkmodel = 20 uur

 • Voorbereiden referaat: 5 uur

 • Voorbereiden peer-review: 5 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 150 uur

 • Archiefonderzoek: 30 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: Het opstellen van een netwerkmodel (circa 100 individuen), van de onderzochte case-study.
  getoetste leerdoelen: 4-5, 7-9, 12

Weging

Werkstuk: 70%
Referaat: 10%
Participatie: 5%
Opdracht 1: 15%
Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het inleveren van opdrachten.

 • Groepsdiscussies

 • Het communiceren van roosters e.d.

Literatuur

Naast verschillende artikelen worden (delen van) de volgende werken tijdens het college behandeld. Deze worden op een collegeplank in de UB beschikbaar gesteld.

 • M. van Rossum, Werkers van de Wereld Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800 (Hilversum 2014).

 • F. Lequin, Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw : meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen (Alphen aan den Rijn 2005).

 • F. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (7e druk Zutphen 2002).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

E.L.L. Odegard

Opmerkingen

geen