Prospectus

nl en

From Baby to Student: Youth in Antiquity

Course
2017-2018

Toegangseisen

 • De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de richting Oude Geschiedenis.

 • Voor studenten GLTC: Beide hoorcolleges OG (jaar 1 en jaar 2) behaald.

 • Voor studenten OCMW: Tweede jaar van de studie afgerond.

Beschrijving

In ‘van baby tot student’ bespreken we de eerste 20 jaar van het leven van jongens en meisjes in de Oudheid. Er zijn veel vragen en discussies over hoe de jeugd in de Oudheid werd gezien en beleefd. Het was de gewoonte een kind naar een voedster te brengen: hielden ouders dan wel van hun kinderen? En werden kinderen als een ‘ander soort’ mens, met speciale wensen en verlangens, gezien zoals wij dat doen (denk aan de industrie van speciale baby- en kinderproducten)? Of waren kinderen in de ogen van de maatschappij ‘niet-volgroeide volwassenen’? Was er zoiets als een puberteit in de antieke wereld? Ook het studentenleven komt aan bod: een leven als student was niet voor iedereen weggelegd. Wat waren de mores van het studentenleven?

Dit college biedt inzicht in een levensfase van de antieke mens die vaak onderbelicht blijft – maar juist door de jeugd (en percepties daarvan) onder de loep te nemen krijgen we inzicht in debatten over hoe de levensfasen in relatie tot elkaar stonden. Ook onze eigen debatten, bv. jongeren tegenover ouderen in deze crisis, komen weer in een ander licht te staan.

NB: bij het eerste college wordt een entreetoets afgenomen. De stof hiervoor zal op Blackboard bekend gemaakt worden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verkrijgt inzicht in historische debatten over de jeugd

 • 10) en daarmee in onze eigen ideeen over de jeugd

 • 11) heeft kennis van sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact voor zover dat de jeugd betreft.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college (inclusief bronpresentaties): 42 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 9 uur

 • Toetsing: 1 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 200 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1,2-5, 7-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 9-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 6-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6

 • Opdracht 1: Bronbespreking
  getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

Werkstuk: 65 %
Entreetoets: 5 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10%
Opdracht 1: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal,

 • voor discussiefora,

 • het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten,

 • selectie primaire bronnen ter discussie.

Literatuur

 • De literatuur wordt op blackboard en op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. K. Beerden

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot deze seminar. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.