Prospectus

nl en

Propertius’ Rome. Elegies Book IV and Augustan Literature

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deelnemers moeten in bezit zijn van een propedeuse GLTC.

Beschrijving

Het vierde boek van Propertius elegieën is een uitzonderlijke publicatie. Het boek verscheen enkele jaren na de dood van Vergilius en reageert overduidelijk op diens grote literaire prestaties. Anders dan in de eerste drie boeken stat niet meer de liefde van het lyrische ik voor zijn puella Cynthia centraal, maar de stad Rome (die in haar Latijnse vorm, ROMA, en palindroom van de liefdesgod AMOR is). Eigenlijk is het vierde boek een verzameling van aitia (en zodanig geïnspireerd door de hellenistische dichter Callimachus), maar tegelijkertijd is het nog veel meer: een subtiele voortzetting van de elegische discussie over de literaire waarde van elegische poëzie ten opzicht van het overmachtige epos, een herdefiniëring van de elegische liefde zoals die in de eerste drie boeken naar voren was gekomen, een document waarmee de impliciete auteur Propertius zich als een grootsheid in het literaire discours van zijn tijd wil etaleren, een reflectie over de stad Rome zoals deze zich in de regeringstijd van Augustus veranderde, een intertextueel nauw beschrevene tekst, en nog veel meer.
In het werkcollege zullen alle elf gedichten van het vierde boek uitvoerig besproken worden en in de boven genoemde grotere discussies ingepast worden. Daarnaast zullen, waar nodig, andere teksten van Augusteïsche auteurs of van hun literaire praeteksten erbij gehaald worden om de tekst als onderdeel van een groter literair landschap op waarde te kunnen schatten.

Leerdoelen

De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA1/2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de interpretatie van Propertius’ elegieën te presenteren in een korte, heldere en beargumenteerde presentatie (met gebruik van relevante hulpmiddelen zoals handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatievaardigheden);

 • deze onderzoeksbevindingen uit te werken in een kort maar helder en toegankelijk geschreven paper (II.iv, III.ii, schriftelijke vaardigheden);

 • de complexe syntax van Propertius te doorgronden en in een klein vertaaltentamen deze vaardigheid te laten zien;

 • actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Aanwezigheid op alle colleges is verplicht. Studenten die op één van de colleges niet aanwezig kunnen zijn, dienen in overleg met de docent te overleggen of er eventueel een vervangende opdracht te doen is.

Studielast

Totale studielast 5EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 3 uur = 36 uur

 • Voorbereiden college: 12 x 2 uur = 24 uur

 • Presentatie: 19 uur

 • Paper: 60 uur

 • Toetsing: 1 uur

Toetsing

Toetsing

 • twee korte mondelinge presentaties, een eerste over ideeën voor een paperonderwerp, een tweede over de voortgang van de paper,

 • schriftelijk of (in geval van weinig deelnemers) mondelinge vertaaltentamen over de in het semester behandelde stof,

 • schriftelijk onderzoekspaper van max. 3500 woorden.

Weging

Het cijfer is het gewogen gemiddelde uit de drie onderdelen: paper 50%, tentamen 30%, twee presentaties samen 20%. Het paper en het tentamen dienen in ieder geval voldoende te zijn afgrond; een onvoldoende voor de presentatie kan door de cijfers van de andere onderdelen gecompenseerd worden.

Herkansing

Paper en vertaaltentamen kunnen herkanst worden indien zijn onvoldoende zijn afgerond.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • verspreiding van handouts etc.

 • onderlinge communicatie tussen de docent en de deelnemers.

Literatuur

De volgende titel dient door iedere deelnemer aangeschaft te worden:

 • Sexti Properti Elegiarum libri IV, ed. Paolo Fedeli, Stuttgart en Leipzig 1994 (of latere herdrukken).

Verdere literatuur wordt tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. C.H. Pieper

Opmerkingen

 • Aanwezigheid op alle colleges is verplicht. Studenten die op één van de colleges niet aanwezig kunnen zijn, dienen in overleg met de docent te overleggen of er eventueel een vervangende opdracht te doen is.

 • De deelnemers worden geacht voor begin van de collegereeks het vierde boek van Propertius Elegiae en idealiter ook de eerste drie boeken in vertaling te hebben gelezen.

 • Na afloop van de collegereeks in december zal er een middag georganiseerd worden waarop de deelnemers met studenten uit Groningen samenkomen die eveneens (onder leiding van dr. Bettina Reitz-Joosse) Propertius’ boek 4 als werkcollegethema behandeld hebben. De middag zal in Leiden of Groningen plaats vinden en dient als afsluitende discussie. Tegelijkertijd biedt hij de mogelijkheid tot uitwisseling met studenten die dezelfde tekst vanuit andere invalshoeken hebben besproken. Nadere informatie hierover zal aan het begin van het college verstrekt worden.