Prospectus

nl en

Life is short: illness, murder and death in antiquity

Course
2017-2018

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.
Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De Griekse tragedieschrijver Euripides laat een van zijn karakters zeggen “het leven duurt maar kort”. In de oudheid was dit zeker het geval: de kindersterfte was zeer groot; gebrekkige gezondheidszorg maakte dat een longontsteking al fataal kon zijn; Romeinse keizers en hun opvolgers werden vergiftigd; en dan hebben we het nog niet eens over onverlichte straten waar je altijd het gevaar liep overvallen te worden (en in het ergste geval daarbij gedood te worden). De dood was deel van het dagelijks leven.

De centrale vraag van dit hoorcollege is dan ook: hoe ging men om met de dood in de Oudheid? We benaderen deze vraag in brede zin door te spreken over veel voorkomende doodsoorzaken maar ook over begrafenisrituelen, ideeën over het hiernamaals en natuurlijk over de achterblijvers: rouw.

Griekenland en Rome staan centraal, maar ook voor vergelijkende elementen uit andere culturen is aandacht. Ook onze eigen ‘dodencultuur’ zal ter sprake komen.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) heeft kennis opgedaan over debatten rondrom de dood in de oudheid.

 • 5) heeft kennis opgedaan over de volgende – aan de dood gerelateerde - thema’s: antieke geneeskunde, ziekte, zelfdoding, moord, geest/spookverhalen, begrafenisrituelen, concepten van het antieke hiernamaals.

 • 6) heeft kennis opgedaan over demografie van de oudheid.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Bestuderen Literatuur: 109 (inclusief voorbereiding voor toetsing)

 • Toetsing: 5 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen met korte open vragen

 • Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen met langere open vragen/essayvragen

Weging

Deeltoets 1: 25 %
Deeltoets 2: 75 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat het tweede deeltentamen voldoende gemaakt is.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • rooster;

 • literatuuropgave;

 • ter beschikking stellen van voorbeelden van tentamens

 • bevorderen van interactie tussen docent en student.

Literatuur

De titels (liefst als een lijst met punten) van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi; waar deze aangeschaft kunnen worden en in hoeverre deze literatuur vooraf bestudeerd moet worden.

 • V. Hope, Roman death: the dying and the dead in Ancient Rome (Londen 2009)

 • Nog bekend te maken

 • Nog bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. K. Beerden

Opmerkingen

geen