Prospectus

nl en

Korean for Academic Purposes 3

Course
2017-2018

Toegangseisen

Met succes BA2 Koreaans (d.w.z. niveau 4 van de taalcursussen in Korea of een gelijkwaardig niveau) afgerond hebben.

Beschrijving

In dit college staat de ontwikkeling van academische vaardigheid centraal, door middel van het lezen en analyseren van academische teksten. Het heeft tot doel om studenten toegankelijker te maken voor het consulteren en verwerken van Koreaanstalige bronnen voor onderzoeksdoeleinden.
Als aanloop daarnaar wordt er eerst aandacht besteed aan de zinsanalyse en de basisbegrippen van de tekstanalyse in het algemeen. Vervolgens worden in de (populair) wetenschappelijke teksten frequent gebruikte vocabulaire, idiomatische uitdrukkingen en zinspatronen bestudeerd en getest ter oriëntatie met academische schrijfstijlen en taalconventies.
De te lezen teksten geselecteerd uit het tekstboek (Zie Literatuur) behandelen een veelheid aan stijlen en onderwerpen: beschouwelijke essays, socio-economische rapporten, artikelen over hedendaags problematiek en dergelijke. De betreffende teksten die in eerste instantie als huiswerk meegegeven worden, worden tijdens colleges onder begeleiding van de docent geëvalueerd aan de hand van de tekstopbouw en het -begrip, argumentatie etc.

Leerdoelen

  • Het ontwikkelen van academische vaardigheid als een aanvulling op de disciplinaire kennis en vaardigheden,

  • Het kritisch kunnen reflecteren op de gelezen teksten,

  • Het vertrouwd maken met academische schrijfstijlen en de daarmee gepaard gaande taalconventies,

  • Het verwerven van kennis van vocabulaire, specifieke uitdrukkingen, zinspatronen rond academische thema’s,

  • Het zo zelfstandig mogelijk verwerken van diverse Koreaanstalige bronnen, al dan niet met behulp van relevante woordenboeken.

Rooster

Voor meer informatie zie: Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

  • Bijwonen college (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

  • Voorbereiden van college en bestuderen van opgedragen teksten (6 uur p.w. x 13 weken): 78 uur

  • Voorbereiden van 3 toetsen (3 toetsen x 12 uur): 36 uur

Toetsing

Wekelijkse take-home opdrachten: 40 % (= 40 punten) bestaand uit:
1. het opzoeken van woorden en zinspatronen in de behandelde tekst (10%);
2. groepsactiviteiten zoals ideeën van de leerstof begrijpen en analyseren e/o bediscussiëren, naast het gezamenlijk lezen/vertalen van de te lezen teksten (10%) ;
3. twee gezamenlijk presentaties (10%);
4. actieve deelname aan discussies tijdens de reeks colleges (10%)

schriftelijke toetsen met gesloten en open vragen: 60% (60 punten)
1. Toets 1: 20%
2. Toets 2: 20%
3. Toets 3: 20%

Het eindcijfer (100 punten) wordt gevormd door de twee onderdelen. Daarbij moet het totale punt van “wekelijkse take-home opdrachten” met het minimaal 6.0 (= 24 punten) moet worden afgesloten, terwijl dat van drie schriftelijke toetsen met minimaal 6.0 (= 36 punten) moet zijn.

In geval van herkansing worden de “wekelijkse take-home opdrachten” en de drie toetsen resp. vervangen door een andere opdracht en door één gezamenlijke toets, waarbij het cijfer van de herkansing alle eerder behaalde deelcijfers vervangt. Met andere woorden, er vindt geen afzonderlijke herkansing voor elke toets plaats.

Blackboard

Blackboard zal intensief gebruikt worden, niet alleen voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal en aan de colleges gerelateerde mededelingen, maar ook voor het aan- en inleveren van opdrachten en de onderlinge discussies over de opgegeven teksten.

Literatuur

Hwang I. K. (황인교), Kim, S.S. (김성숙), e.a. : Academic Korean Reading Advanced Level (대학 강의 수강을 위한 한국어 읽기 고급). Seoul: Yonsei University Press, 2012.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance at all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.

Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator: Mw. S. Kraakman