Prospectus

nl en

Korean for Academic Purposes 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Met succes Korean for Academic Purposes 1 en Korean 1.2 afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee verschillende onderdelen: Werkcollege “Lezen en Vertalen” en Hoorcollege “Hantcha”.

Werkcollege “Lezen en Vertalen”

In aansluiting op KAP 1 is het werkcollege “Lezen en Vertalen” bedoeld om het vermogen van studenten te vergroten om geschreven teksten te lezen en te vertalen over verschillende onderwerpen. Er wordt aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en de analyse van zinnen aan de hand van het tekstboek (zie literatuur). Studenten krijgen wekelijkse opdrachten over de betreffende lessen als huiswerk mee om in groepsverband te vertalen, samen te vatten en verder te bestuderen. De op die wijze voorbereide teksten worden tijdens de colleges om de beurt door een groep gepresenteerd en besproken onder begeleiding van de docent.

Hoorcollege “Hantcha”.

In the course “Hantcha” students will learn basic Chinese Characters (Hanja) that will be useful for Korean reading and writing as well as vocabulary learning. Through this course, students will become acquainted with Chinese characters that are commonly found in everyday Korean life. At the end of the course, students will have learned around 120 characters for beginners and know the basics of how Chinese characters are formed. By learning Chinese Characters, students will see that the meaning within Chinese characters has had an influence on the Korean language.

Leerdoelen

 • Het verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse teksten.

 • Het verwerven van kennis van Koreaanse grammatica.

 • Het vertalen en begrijpend lezen van Koreaanse teksten,

 • Het verwerven van een basiskennis van elementaire Chinese karakters en deze zich eigen maken.

Rooster

Voor meer informatie zie: Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (Lezen en Vertalen) in het Nederlands.

 • Hoorcollege (Hantcha) in het Engels.

Studielast

Totale studielast: 140 uur waarvan 98 uur voor Werkcollege “Lezen en Vertalen”:

 • Bijwonen van colleges (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Bestuderen/ vertalen van opgedragen teksten en de daarbij behorende oefeningen (4 uur p.w. x 13 weken): 52 uur

 • Voorbereiden van 2 schriftelijke toetsen (10 uur x 2 toetsen): 20 uur

The course “Hantcha” (total work load: 42 hours

 • Contact hours: 13 hours (1hrs x 13 weeks)

 • Preparation and review of each class: 13 hours (1hrs x 13 weeks)

 • Preparation for midterm exam: 8 hours

 • Preparation for final exam: 8 hours

Toetsing

De verhouding tussen “Lezen en Vertalen” en “Hantcha” is 7:3

Binnen het Werkcollege “Lezen en Vertalen” (70% van de totale waardering):

 • Wekelijkse take-home opdrachten (10%)

 • Tussentijdse toets (30%)

 • Eindtoets (30%)

The course “Hantcha” will count for 30% of the final grade:

 • Midterm written exam (15%)

 • Final written exam (15%)

Het eindcijfer voor Korean for Academic Purposes 2 bestaat uit het gewogen cijfer (7:3) van “Lezen en Vertalen” en “Hantcha”.
Om Korean for Academic Purposes 2 te kunnen afronden, moet je gemiddeld een 6.0 of hoger halen voor de tussentijdse- en de eindtoets van “lezen en Vertalen” én gemiddeld een 6.0 of hoger voor de tussentijdse- en de eindtoets van “Hantcha”.
Er is geen herkansing voor de wekelijkse take-home opdrachten en tussentijdse toetsten van “Lezen en Vertalen” en “Hantcha”. In geval van herkansing is die er voor het werk- en hoorcollege afzonderlijk: de twee deeltoetsen van “Lezen en Vertalen” en die van “Hantcha” worden door één gezamenlijke toets over de behandelde leerstof van het hele semester vervangen; het cijfer van de herkansing vervangt de eerder behaalde cijfers van de tussentijdse- en de eindtoets.
Dit betekent dat het cijfer van de herkansing als volgt telt:
“Lezen en Vertalen” (60%) & “Hantcha” (30%)

Blackboard

Blackboard zal voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal of opdrachten en aan de colleges gerelateerde mededelingen gebruikt worden.

Literatuur

 • Tekstboek voor de reeks werkcollegs “Lezen en Vertalen”:
  Cho, H.S. e.a. (ed.): Yonsei Korean Reading 2 (연세 한국어 읽기 2). Seoul: Yonsei University Press, 2010. ISBN: 9788971419304

 • Textbook for the course “Hantcha”:
  Language Education Institute Seoul National University. Useful Chinese Characters for Learners of Korean. (Seoul: Darakwon, 2015). ISBN: 9788959957644

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi
Docent: Mw. A. Li

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance to all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes, “Lezen en Vertalen” and “Hantcha” respectively, you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.

Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator: Mw. S. Kraakman