Prospectus

nl en

Modern history of Korea

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen specifieke voorkennis vereist.

Beschrijving

Overzicht van de geschiedenis en de geschiedschrijving van Korea na 1876. Behandeld worden de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea vanaf het einde van de 19e eeuw. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Leerdoelen

 • Inzicht in de moderne geschiedenis van Korea;

 • Kennismaking met verschillende historische interpretaties;

 • Kritische benadering van gangbare concepten en begrippen;

 • Kritische omgang met primaire documenten

Rooster

Voor meer informatie zie: Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 52 uur (4 uur/week)

 • voorbereiding opdrachten: 13 uur (1 uur/week);

 • voorbereiding tentamen: 49 uur

Toetsing

 • deelopdrachten (30 %)

 • schriftelijk tentamen met open vragen (70%)

De (drie) deelopdrachten bestaan uit de kritische bespreking van relevante primaire bronnen;
Het eindcijfer van dit vak is het gewogen gemiddelde van alle toetsonderdelen. Het schriftelijk tentamen moet met een voldoende (5,50 en hoger) worden afgesloten.

Tot de herkansing worden enkel die studenten toegelaten die aan alle onderdelen van het college hebben deelgenomen. De herkansing telt voor 100% en bestaat enkel uit een schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

De syllabus staat op Blackboard. Opdrachten worden via Blackboard ingeleverd. Mededelingen en aanvullende materiaal, alsook de powerpointpresentaties komen op blackboard te staan.

Literatuur

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (Routledge, 20016. 3nd edition), wekelijks lezen studenten de relevante hoofdstukken.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator: Mw. S. Kraakman

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc aanschuif-minor Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd.
Neem voor meer informatie hierover met de studiecoördinator contact op.