Prospectus

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Course
2016-2017

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie Ontwikkelingspsychologie Sociologie Psychopathologie “Orthopedagogiek: theorieën en modellen”: en “Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening”: wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothesentoetsend diagnostisch model staat in dit vak centraal. Tevens worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren, het didactisch functioneren en contextueel functioneren (gezin en cultuur) in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

 • De stappen van het diagnostische proces;

 • De voornaamste theoretische kaders waarbinnen onderzoeksvragen/-hypothesen worden geplaatst;

 • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten;

 • Toepassing van het hypothesetoetsende model op casuïstiek;

 • Problematiek m.b.t. instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen;

 • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Student voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesetoetsing een centrale plaats inneemt.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, twee werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Blackboard. Deze digitale werkgroep wordt tussen de werkgroep bijeenkomsten door de studenten gemaakt.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer van het vak).

 • Take-home toetscasus (moet voldoende zijn).

 • Om het vak te behalen moeten het tentamen en de toetscasus voldoende zijn en moet men de twee werkgroepbijeenkomsten hebben gevolgd.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de toetscasus.

Literatuur

 • E.E.J. de Bruijn, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus, een praktijkleer. Leuven: Acco.

 • Tak, J.A.., e.a. (red.) (2014, achtste druk). Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: de Tijdstroom.

 • Online reader

 • Collegestof.

Eventuele verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van de cursus is dr. P. Barneveld.