Prospectus

nl en

The History of Morocco and Moroccans in the Netherlands

Course
2016-2017

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Marokkaanse migranten en hun kinderen en kleinkinderen vormen een belangrijke groep in de Nederlandse samenleving. Maar wat weet je eigenlijk van de Marokkaanse samenleving, van haar geschiedenis, cultuur, politiek en godsdienst?

In deze hoorcollegereeks beginnen we met een terugblik naar de zevende eeuw, de periode van Arabische veroveringen in Noord-Afrika, die een deel van de latere ontwikkelingen en verhoudingen in de regio kunnen verklaren. Vervolgens kijken we naar de koloniale en semi-koloniale periode en de Europeanen (Fransen, Spanjaarden, Britten en Nederlanders) in Marokko. Wat zochten en vonden ze in Marokko, en wat was de invloed van Europa op Marokko en vice versa? We kijken naar migraties en strijd in de regio. In de jaren 1960 gingen hippies uit Engeland, Nederland en Frankrijk naar Marokko en kwamen Marokkanen naar België, Nederland en Frankrijk om te werken als gastarbeiders. Wat heeft deze ontmoeting van culturen eigenlijk opgeleverd? Dit college probeert die vraag te beantwoorden en schenkt daarbij aandacht aan literatuur, de populaire cultuur en de moderne politieke en economische geschiedenis van Marokko.

In deze reeks kijken we dus vanuit een groot aantal perspectieven naar de geschiedenis van Marokko en Marokkanen in Nederland en daarbuiten. Er zullen gastsprekers optreden met een uiteenlopende achtergrond, , bijvoorbeeld Petra Sijpesteijn (hoogleraar Arabische taal en cultuur, UL), dr.Herman Obdeijn (auteur Geschiedenis van Marokko), Hein de Haas (hoogleraar sociologie, UvA), Hassnae Bouazza (auteur), Fouad Laroui (universitair docent Franse taal en cultuur, UvA) en Jan Hoogland (arabist en oprichter van het Nederlands Instituut in Rabat). Naast wetenschappers uit diverse disciplines zullen dus ook schrijvers en politici spreken.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:
4. Verwerft kennis van en inzicht in de geschiedenis van Marokko en de onderlinge betrekkingen tussen Nederland en Marokko en leert kritisch te reflecteren over actuele gebeurtenissen.
5. Verwerkt de opgedane kennis over Marokko en leert recente ontwikkelingen in historisch perspectief te plaatsen.
6. Verwerft kennis van de verschillende (historische) aspecten van de Marokkaanse samenleving, zoals Islam, cultuur, politiek, literatuur en economie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Maken opdracht(en): 22 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 40 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2 Schriftelijk tentamen

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Powerpoint

 • literatuur

Literatuur

Literatuur wordt aan begin van collegereeks bekend gemaakt op Blackboard. Er hoeven geen boeken te worden gekocht.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

De contactgegevens van dr. Bouras zullen hier zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Opmerkingen