Prospectus

nl en

Juridische en Ethische aspecten

Course
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

(Professionele) opvoeders moeten werken volgens voorgeschreven procedures en in wettelijke kaders, bijvoorbeeld rond een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Opvoeders en pedagogen dienen in dit soort situaties hun handelen niet alleen ethisch maar ook juridisch te kunnen verantwoorden. In deze module maken we kennis met capita selecta uit het civiele jeugdrecht (o.a. voogdij, afstamming, adoptie en pleegzorg), het jeugdstrafrecht (straffen en maatregelen) en het administratief jeugdrecht (de Jeugdwet). Er wordt tevens stilgestaan bij de vertaling van pedagogische begrippen zoals gehechtheid naar de praktijk van jeugdbescherming en rechtspraak. Ook komt het (echt)scheidingsrecht aan bod. Welke juridische gevolgen heeft een scheiding voor kinderen? Er wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van ouders, het gezag, omgangsregelingen, alimentatie, het ouderschapsplan en het horen van kinderen. Tevens wordt ingegaan op internationale kinderontvoering. De praktijk zal worden toegelicht in case-studies en/of door personen die met de uitvoering van dit recht belast zijn.

Leerdoelen 1. Kennis opdoen over:

a. onderdelen van het rechtssysteem die relevant zijn in het pedagogisch beroepsveld.
b. juridische positie van ouders en kinderen in verschillende omstandigheden.
c. rechten en plichten van ouders en andere opvoeders.
d. juridische maatregelen als er ingegrepen moet worden tijdens de opvoeding van een kind of als een jeugdige een wet overtreedt.
e. juridische procedures die relevant zijn in het pedagogisch beroepsveld.

  1. Leren reflecteren op ethisch verantwoord pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open en multiple-choice vragen. Beide onderdelen wegen voor 50% mee bij de berekening van het eindcijfer.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Blackboard bekend gemaakt worden. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van handboeken en artikelen. Met het oog op de aanschaf van boeken zullen de titels ruim voor aanvang van het vak op Blackboard verschijnen. In de studiewijzer wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen wanneer besproken worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Met inhoudelijke vragen kunnen studenten zich voor, tijdens en na het college wenden tot de betrokken docenten. Voor overige vragen kunnen studenten een e-mail sturen aan de coördinator.