Prospectus

nl en

Classical Coins as Source for the History of the Antiquity

Course
2016-2017

Toegangseisen

Eerstejaarscollege Oude Geschiedenis behaald.

Beschrijving

Munten kunnen ons veel kunnen leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De collegereeks is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is bedoeld als een eerste kennismaking met (munt)geld in de Griekse, Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit. Dit deel zal worden afgesloten met een practicum dat zal plaatsvinden in De Nederlandsche Bank te Amsterdam, waarbij de tijdens de colleges besproken munten zelf bestudeerd kunnen worden.

Het tweede deel gaat nader in op enkele wetenschappelijke vraagstukken omtrent muntgeld en numismatiek in de oudheid. Tijdens de colleges zullen de studenten enkele case studies bespreken, zoals muntproductie, muntgebruik, muntvondsten en muntpropaganda.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis, maar ook studenten van andere studierichtingen zoals Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Economie kunnen dit college volgen. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de docenten.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 1. leert het lezen van opschriften, muntplaatsen etc.
 2. kan in brede lijnen de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse
  muntslag schetsen.
 3. heeft kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden.
 4. kan antieke munten determineren en beschrijven (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen).
 5. verwerft inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek.
 6. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 7. een case study uiteenzetten en tot een goed einde brengen, waarbij de student in staat is:
  • vakliteratuur te zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;
  • een wetenschappelijke discussie voor te zitten en te analyseren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen werkcolleges: 12×2 uur

 • Practicum: 2 uur

 • Lezen verplichte literatuur: 48 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Onderzoek en schrijven essay: 64 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst door middel van:

 • Essay (50%)

 • Schriftelijke toets (30%), over de opgegeven literatuur en de collegestof.

 • Actieve deelname aan de colleges en het practicum (20%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met een voldoende voor het essay

Weging

 • Essay: 50%

 • Schriftelijke toets: 30%

 • Actieve deelname: 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, op voorwaarde dat het essay als voldoende is beoordeeld.

Herkansing

 • Als een student na het maken van het tentamen of het essay gemiddeld een onvoldoende heeft, maakt hij naar eigen oordeel de herkansing van het tentamen of verbetert hij (na overleg met de docent) het essay.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - Communicatie tussen docent en studenten

Literatuur

Literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M. (Miko) Flohr

### Opmerkingen

Geen