Prospectus

nl en

‘Beyond the Past’: Grand Narratives and Post prefixes

Course
2016-2017

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Postmodernisme, postindustrialisme, postkapitalisme, postfeminisme en postsecularisme zijn slechts een paar van de vele ‘post-begrippen’ die sinds het begin van de twintigste eeuw in omloop zijn. In deze cursus bestuderen we deze begrippen en bekijken we hoe zij Grote Verhalen (inderdaad, met hoofdletter) in de geschiedschrijving naar een einde probeerden te dwingen.

We onderzoeken waar deze ‘post-begrippen’ vandaan komen, wanneer ze ontstonden, wat ze met elkaar gemeen hebben en wat historici ermee doen. Dat is in eerste instantie een analytisch vraagstuk, maar er zitten ook normatieve kanten aan. Want is het realistisch om een tijdperk ten einde te verklaren? Gaat het louter om een temporele afstand, of staat er meer op het spel? Zitten er politieke agenda’s achter het gebruik van de ‘post-prefixes’? Leiden ze niet tot academische tunnelvisie of een onwenselijke versimpeling van het geschiedverhaal?

Aan de hand van een breed scala aan teksten uit verschillende disciplines (zowel binnen de geschiedschrijving als binnen verwante vakgebieden zoals sociologie, antropologie en godsdienstwetenschappen) zullen we onderzoeken hoe de ‘post-prefixes’ hun stempel op onze hedendaagse omgang met het verleden hebben gedrukt. We lezen auteurs die zelf van deze aanduidingen gebruikmaken én mensen die erop bespiegelen. De cursus wordt afgesloten met een werkstuk waarin de student één van de grote verhalen in de geschiedenis en het bijbehorende ‘post-begrip’ als uitgangspunt neemt.

De bespreking van deze materie leidt onvermijdelijk tot een cursus waarin veel naar de geschiedschrijving van de geschiedschrijvers gekeken zal worden. Studenten moeten dan ook enige interesse hebben in theorie van de geschiedenis en bovendien over de grenzen van de geschiedwetenschap heen willen kijken. Specifieke aanvullende voorkennis op dat gebied is echter niet nodig. Deze collegereeks sluit aan bij een project dat bij de KNAW wordt uitgevoerd door dr. Herman Paul en dr. Adriaan van Veldhuizen. Studenten zullen daardoor actief worden betrokken bij lopend onderzoek op dit gebied.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

De student heeft:

 1. kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief;
 2. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. heeft inzicht in de historiografie en theorievorming omtrent Grand Narratives en Post Prefixes;
 2. heeft inzicht in de ontwikkeling van debatten rondom de hierbij behorende geschiedfilosofische thematiek;
 3. kan samenwerken met andere studenten en feedback geven en accepteren;
 4. raakt vertrouwd met het voeren van interdisciplinaire debatten en zal zicht krijgen de aanvullende waarde die andere wetenschapsgebieden hebben op de geschiedschrijving.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college en wekelijks stellen van een vraag over de tekst op Blackboard: 26 uur

 • Maken opdracht(en): 26 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur en bronnen): 172 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenmateriaal)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Wekelijkse blackboardvraag
  Getoetste leerdoelen: 6-12

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 10

Weging

Werkstuk: 70%
Referaat: 20%
Participatie en blackboardvragen: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van informatie

 • literatuur

 • het delen en bediscussiëren van onderzoeksresultaten

Literatuur

 • Literatuur wordt ter beschikking gesteld via Blackboard en in de colleges.

 • Ruim voor aanvang van de colleges zal via Blackboard worden aangekondigd wat voor de eerste bijeenkomst moet worden gelezen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A.P. van Veldhuizen

Opmerkingen

Geen