Prospectus

nl en

Seminar BA2 Decorative Arts before 1800: Inspiration or imitation. The decorative arts in Paris and the Dutch Republic 1680-1800

Course
2016-2017

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studieprestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

In dit werkcollege bestuderen we de spectaculaire ontwikkeling van de Franse decoratieve kunsten tijdens de late zeventiende en achttiende eeuw, alsmede de invloed van Frankrijk op de kunsten in de Hollandse Republiek. Tijdens zes hoorcolleges en een excursie naar het Rijksmuseum wordt aandacht besteed aan de positie van de decoratieve kunsten binnen de artistieke produktie in beide landen en worden patronen van beïnvloeding en navolging geanalyseerd. Er is bijzondere aandacht voor de betekenis en de ontwikkeling van de opeenvolgende decoratieve stijlen, de rol van (vrouwelijke) opdrachtgevers, handelaren, ontwerpers en uitvoerende kunstenaars, en de porseleinfabriek te Sèvres. Het is de bedoeling dat elke student een onderzoeksthema kiest dat verband houdt met het hoofdonderwerp van het werkcollege en daar tjdens de zes laatste bijeenkomsten een presentatie over houdt van ongeveer 15 minuten, gevolgd door een discussie. Vervolgens wordt dit onderwerp uitgewerkt in een geschreven werkstuk.

Leerdoelen

  • Inzicht in belang en ontwikkeling van de decoratieve kunsten in Parijs en de Republiek in de periode 1680-1800

  • Inzicht in de soorten van bronnen en secundaire literatuur die van belang zijn voor onderzoek op dit terrein

  • Het kiezen van een zelfstandig onderwerp dat aansluit bij het hoofdonderwerp van het werkcollege, het uitwerken van een relevante vraagstelling en het opstellen van een daarbij passende literatuurlijst

  • Het houden van een visueel ondersteund referaat van ongeveer 15 minuten waarin het onderwerp wordt gepresenteerd, en het effectief ingaan op vragen en opmerkingen van de docent of van medestudenten

  • Het schrijven van een helder geformuleerd werkstuk over het eigen onderwerp, van ongeveer 3000 woorden, exclusief noten en literatuurlijst

Rooster

Zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
40 uur: Bestuderen literatuur
16 uur: Maken opdracht(en): uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie 58 uur: Literatuuronderzoek en schrijven van werkstuk
—-
140 uur

Toetsing

  • Mondelinge presentatie (15%): referaat.

  • Paper (85%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s, 1,5 regelafstand).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met minimaal een 6.0 worden afgesloten.
Herkansing: een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • De te bestuderen literatuur wordt op blackboard bekend gemaakt (al voor aanvang van het college) en er wordt een boekenplank in de bibliotheek ingericht waar een deel van de literatuur voor de studenten beschikbaar wordt gesteld.

Literatuur

Reinier Baarsen, Paris 1650-1900, Decorative arts in the Rijksmuseum, Londen en New Haven 2013. Verdere literatuur wordt nog aangekondigd.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Prof. dr. Reinier Baarsen

Opmerkingen

N.v.t.