Prospectus

nl en

Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

In het eerste semester houden we ons bezig met de cultuur van het hedendaags Duitsland, dat we laten beginnen in 1914.
Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse culturele en sociale geschiedenis (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en de literatuurgeschiedenis. Op de voorgrond staat het plaatsen van teksten in hun context, de feitenkennis uit handboeken heeft daarbij een ondersteundende functie. Zelfstudie van de student wordt verwacht bij het bestuderen van een tweetal handboeken (Beutin en Müller) waarvan de lectuur in het college begeleid wordt en waarop tijdens de zittingen bij het behandelen van specifieke problemen teruggegrepen kan worden.
Daarnaast komt een rijk geschakeerd aantal literaire teksten ter sprake, evenals bijdragen aan publieke debatten.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (argumentatieleer en beoordeling wetenschappelijke bronnen) die worden verzorgd door het EAV

Leerdoelen

De studenten

 • hebben kennis van en inzicht in de belangrijkste literaire ontwikkelingen in de periode 1914-heden;

 • hebben kennis van en inzicht in een exemplarisch corpus van primaire teksten en films;

 • kunnen hun kennis van en inzicht in literaire ontwikkelingen in de de bredere sociaal-politieke context van genoemde periode plaatsen;

 • zijn in staat op een elementair niveau een literatuur-/cultuurwetenschappelijk begrippenaparaat in te zetten bij het analyseren en contextualiseren van genoemde teksten;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten in een mondeling tentamen weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • Colleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden (EAV): 2 × 2 uur = 4 uur

 • Voor- en nabereiding = 87 uur

 • Voorbereiding tentamen: 22 uur

 • Tentamen: 1 uur

Toetsing

 • mondelinge groepsopdrachten tijdens college 20%;

 • schriftelijke individuele verslagen van groepsopdrachten 20%;

 • mondeling tentamen van 20 minuten aan het eind van het semester 60%.

Compensatie tussen de onderdelen is mogelijk, maar het mondeling tentamen moet voldoende (5,5 of hoger) evenals het eindcijfer.

Alleen het mondeling tentamen kan worden herkanst.

Literatuur

 • Beutin,W. u.a., Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler. Nieuwste druk

 • Dirk Michel u.a.: Duden – Deutsche Geschichte. Dudenverlag, Mannheim 2012.

 • De te bestuderen primaire literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. A. Visser

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..
Blackboard