Prospectus

nl en

Seminar BA 3 Visual Arts and Design and Decorative Arts: Playing at Home. Representations of ‘the house’ in contemporary art

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

In Gill Pery’s boek Playing at Home. The House in Contemporary Art onderzoekt zij het concept van het huis/thuis. Zij richt zich daarbij met name op de vraag waarom hedendaagse kunstenaars als Rachel Whiteread, Michael Landy, Do-Ho Suh, Tracey Emin, Gordon Matta-Clark, Cornelia Parker, Vito Acconci, Richard Wilson, Mike Kelley en vele anderen het huis als motief in hun werk kiezen. Tijdens het college zullen we met het boek van Perry als uitgangspunt ons buigen over de representatie (in diverse media, zoals installaties, film, fotografie) van het huis en het onderzoeken als expressie van culturele ervaringen, nostalgie, milieuproblematiek etc. Sommige kunstwerken verstoren onze ideeën over wat het betekent om ‘thuis’ te zijn.

Leerdoelen

Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen verrichten: een beredeneerd oordeel over wetenschappelijke literatuur kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling. De eindtermen zijn:

 • Inzicht hebben in historische en actuele discussies over de verbeelding van binnenruimten en de betekenissen die daaraan gegeven kunnen worden.

 • Een thema kunnen selecteren voor eigen kunsthistorisch onderzoek en het daarbij formuleren van een relevante vraagstelling.

 • Het kiezen van een adequate methode om de vraagstelling te beantwoorden, het uitvoeren van literatuur- en bronnenonderzoek dat wordt uitwerkt in een literatuurlijst die aan de daarvoor gestelde eisen voldoet.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 20 minuten over de gekozen problematiek kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een relevante probleemstelling met een goed voorbereide conclusies.

Rooster

Zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Het houden van presentaties over de artikelen en het eigen onderzoek

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Studielast

Totale studielast voor de cursus 10 ects: 280 uur.

24 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur p.w. x 12 weken
20 uur: Bestuderen van teksten voor de colleges
80 uur: Bestudering van opgegeven literatuur en bronnenonderzoek
16 uur: Voorbereiding van presentaties en andere opdrachten
100 uur: Schrijven werkstuk en becommentariëren van werk van medestudenten
—-
240 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Portfolio (30%): studenten stellen een portfolio samen met daarin een analyse van de literatuur die voor de colleges moet worden gelezen. Als alle elementen met een voldoende zijn afgerond is 30% van het totale aantal ects behaald (daarvoor wordt dus geen cijfer gegeven).

 • Mondelinge presentatie (20%): referaat (ondersteund met PowerPoint-presentatie) over het eigen onderzoek.

 • Eindwerkstuk (50%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (=9-10 pagina’s 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.
Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld portfolio en/of eindwerkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de mondelinge presentatie kan een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard:

 • Voor literatuur

 • Power Points van colleges

 • Downloaden van werkstukken

 • Publiceren van de presentaties van de deelnemers aan de werkgroep

 • Algemene informatie

Blackboard

Literatuur

Zal worden aangekondigd via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Docent Drs. M.A. de Ruiter

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Kunstgeschiedenis. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Huizinga, Doelensteeg 16 kamer 0.01. Tel. 071 5272 2687. Het e-mail adres is “osz-oa-huizinga@hum.leidenuniv.nl”:mailto:osz-oa-huizinga@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

N.v.t.